Főoldal » Archív » Utazásokat szervezett, de az átvett pénzt másra költötte

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki nagy­szá­mú sér­tet­től vett át kül­föl­di utak­ra pénzt, amely össze­ge­ket azután elsikkasztott.

A vád sze­rint a nő évek óta szer­ve­zett kül­földi uta­kat, ame­lyek egyre nép­sze­rűb­bek let­tek és így egyre töb­ben keres­ték meg őt ilyen cél­ból. 2016. máso­dik felé­re görög, hor­vát és román hely­szí­nek­re szer­ve­zett uta­zá­sok ese­té­ben azon­ban az átvett – sze­mé­lyen­ként több tíz­ezer­től több száz­ezer forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket már másra köl­töt­te el. A görög nya­ra­lás­ra befi­ze­tő, mit sem sejtő uta­so­kat bérelt autó­busszal még útnak is indí­tot­ta, amit utóbb szin­tén nem fize­tett ki. Ők már csak a hely­szín­re érkez­ve szem­be­sültek azzal, hogy nincs fog­lalt szál­lá­suk a nya­ra­ló­he­lyen.

Az ügy­ben kilenc­ven­négy rend­be­li sik­kasz­tási és két rend­be­li csa­lási cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az Érdi Járá­si Ügyész­ség a ellen.