Főoldal » Archív » Útbaigazítás helyett rablás – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kom­lói nő ellen, aki egy idős höl­gyet rabolt ki Pécsett.

A sér­tett 2016 szep­tem­be­ré­ben Pécsett a Kom­lói úton az arra hala­dó vád­lot­tól kért útba­iga­zí­tást, ugyan­is egy isme­rő­sét keres­te a kör­nyé­ken. A vád­lott fel­aján­lot­ta, hogy meg­mu­tat­ja az utat, ehe­lyett azon­ban egy köze­li udvar­ba csal­ta a sér­tet­tet, ahol  hanyatt lökte, elvet­te a tás­ká­ját az abban lévő érté­kek­kel együtt, majd elszaladt.

Az idős höl­gyet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy sérü­lé­sei nyolc napon belül gyógyulnak.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a rab­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2-8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.