Főoldal » Hírek » Utcai szemetessel törte be az órabolt kirakatát – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban lévő óra­bolt kira­ka­tát egy utcai sze­me­tes­sel betör­te, majd a kira­kat­ból más­fél tucat, össze­sen 380.000 forint érté­kű órát vitt magával.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, hely­be­li, haj­lék­ta­lan férfi 2023. novem­ber 30-án, haj­nal­ban egy fém utcai sze­me­tes­sel betör­te a Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban lévő óra­bolt kira­ka­tát. A férfi ezután a kira­kat­ból magá­hoz vett 18 darab, össze­sen 380.000 forint érté­kű órát, majd a hely­szín­ről távozott.

A férfi a kira­kat betö­ré­sé­vel 400.000 forint ron­gá­lá­si kárt is oko­zott az üzletnek.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a fér­fit egy hét alatt azo­no­sí­tot­ták, elfog­ták és őri­zet­be vették.

A vád­lott koráb­bi elíté­lé­sei miatt jelen ügy­ben már több­szö­rös, külö­nös vissza­eső­ként áll bíró­ság elé.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képe­ken az óra­bolt betört kira­ka­ta és annak betö­ré­sé­hez hasz­nált utcai sze­me­tes látható.

az órabolt betört kirakata és annak betöréséhez használt szemetes