Főoldal » Archív » Ütés a majálison

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés­sel vádol egy fia­tal­em­bert, aki a 2019-es majá­li­son egyet­len ütés­sel kopo­nya­tö­rést oko­zott hara­go­sá­nak Győrben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az akkor tizen­hét éves, fia­tal­ko­rú vád­lott aznap már tele­fo­non is szó­vál­tásba keve­re­dett a sér­tet­tel, egy­mást verés­sel fenye­get­ték. Mikor a majá­li­son talál­koz­tak egy­más­sal, akkor tár­sa­sá­ga­ik­tól fél­re­vo­nul­tak és foly­tat­ták a vitatkozást. 

Ennek során a vád­lott vere­ked­ni akart a sér­tet­tel, aki viszont közöl­te, hogy nem fog vele vere­ked­ni, ezért el is for­dult tőle, hogy vissza­men­jen a tár­sa­sá­gá­hoz. Ezt kihasz­nál­va azon­ban a vád­lott az öklé­vel a sér­tett tar­kó­já­ra ütött, aki az ütés­től elesett és bever­te a fejét, majd a föl­dön fekve remeg­ni kezdett.

A vád­lott ezt látva elsi­e­tett a hely­szín­ről, a sér­tet­tet pedig isme­rő­sei kór­ház­ba vitték.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a bal­ol­da­li halán­té­ka tájé­kán elmoz­du­lás nél­kü­li kopo­nya­csont­tö­ré­se kelet­ke­zett, a törés agy­zú­zó­dást ered­mé­nye­zett. Az agy­zú­zó­dás köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­pot­nak felel meg.

A vád­lott ter­hé­re rótt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.