Főoldal » Hírek » Ütközött az ittasan száguldozó motoros - videóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 42 éves férfi ellen, aki itta­sá­ga miatt a meg­en­ge­dett sebes­ség­nél gyor­sab­ban és figyel­met­le­nül vezet­te a robo­gó­ját, emi­att bal­ese­tet oko­zott, mely­ben súlyo­san megsérült.

A vád­irat sze­rint a 42 éves férfi 2023 őszén, Sal­gó­tar­ján­ban itta­san, érvé­nyes jogo­sít­vány nél­kül vezet­te a segéd­mo­to­ros kerék­pár­ját. Csak­nem 70 km/h sebes­ség­gel szá­gul­do­zott a város­ban, ami­kor nem vett észre egy par­ko­ló­ba beka­nya­ro­dó gép­ko­csit, és az autó mögül érkez­ve annak féke­zés nél­kül neki­üt­kö­zött, majd lere­pült a motor­já­ról és neki­csa­pó­dott egy másik ott par­ko­ló autónak.

A vét­len jármű veze­tő­je és utasa nem szen­ve­dett sérü­lést, a vád­lot­tat azon­ban élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­ház­ba. A  bal­eset során - a sze­mé­lyi sérü­lé­sen túl­me­nő­en -  tete­mes anya­gi kár is kelet­ke­zett négy személygépkocsiban.

Az ügyész­ség a 42 éves fér­fit ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

A bal­eset­ről készí­tett vide­ón az ütkö­zés előt­ti pil­ana­tok láthatók: