Főoldal » Archív » Útonálló módon támadt egy nőre a fiatalkorú rabló

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a 15 éves mis­kol­ci fiú­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2018. szep­tem­ber 29-én, éjjel, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban egy nőre támadt és erő­szak­kal elvet­te az értékeit.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott az utcán sétá­ló, éppen tele­fo­ná­ló sér­tet­tet követ­te, majd mikor utol­ér­te, hátul­ról meg­ra­gad­ta a kar­ján tar­tott tás­ká­ját, és azt rán­gat­ni kezd­te, mely­nek hatá­sá­ra a sér­tett a tele­fon­ját elej­tet­te. Mikor a nő leha­jolt a tele­fo­nért, a gya­nú­sí­tott előbb fejen, majd vál­lon ütöt­te, mire a sér­tett elen­ged­te a kezé­ben tar­tott tás­ká­ját. A gya­nú­sí­tott ekkor a tás­kát, és a föld­re esett mobil­te­le­font magá­hoz vette, majd a hely­szín­ről elmenekült.

A fia­tal­ko­rút a Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, melyért bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén akár 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tést is kaphat.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­tól elté­rő­en a gya­nú­sí­tott­nak csu­pán a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el, ezért az ügyész­ség fel­leb­be­zett a vég­zés­sel szem­ben, mivel állás­pont­ja sze­rint a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés­sel elér­ni kívánt célok – így a szö­kés, elrej­tő­zés, és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se veszé­lyé­nek kikü­szö­bö­lé­se – csak a letar­tóz­ta­tás­sal érhe­tők el.