Főoldal » Archív » Ütött, rúgott, verekedett, illetve autót és kaput rongált meg egy férfi Tatabányán

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a 21 éves, elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő tata­bá­nyai fér­fi­val szemben.

Az ittas férfi 2017. már­ci­us 26. nap­ján Tata­bá­nyán egy utcán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi motor­ház­te­tő­jé­re ráug­rott, a gép­ko­csi tete­jén átsza­ladt, annak hátsó ablak­üve­gét kitör­te, és meg­ron­gál­ta a cso­mag­tér ajta­ját. A férfi ezt köve­tő­en az egyik köze­li presszó­hoz ment, annak kapu­ját több­ször meg­rán­gat­ta, mely­nek követ­kez­té­ben a kapu zsa­nér­jai kiszakadtak.

Az elkö­ve­tő két nap­pal később az egyik tata­bá­nyai pék­ség­ben min­den előz­mény nél­kül lefe­jel­te, majd ököl­lel arcon ütöt­te az ott vásár­ló fér­fit, aki­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott. Ezt köve­tő­en az üzlet előtt az utcán meg­rúg­ta a volt barát­nő­jét, aki a föld­re esett, de sérü­lést nem szenvedett.

A férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sai alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsenek.

A férfi 2017. ápri­lis 08. nap­ján itta­san meg­je­lent az egyik tata­bá­nyai dohány­bolt­ban, ahol a vásár­lást köve­tő­en vissza­ka­pott apró­pénzt szét­szór­ta a pul­ton. Az elkö­ve­tő trá­gár sza­vak­kal illet­te a höl­gye­ket, arti­ku­lá­lat­la­nul kia­bált, a vas rácsot neki­csap­ta az ajtó­nak, a dohány­bolt ajta­ját meg­rug­dos­ta, ezért egy férfi szólt neki, hogy hagy­ja abba, és elhúz­ta őt onnan. Az elkö­ve­tő azon­ban az őt csi­tí­tó fér­fit meg­ve­rés­sel fenye­get­te, majd nagy erő­vel, ököl­lel meg­ütöt­te az arcát. A bán­tal­ma­zó ütése alkal­mas volt 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés okozására.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, garáz­da­ság, illet­ve ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.