Főoldal » Hírek » Uzsorakamatot akart kizsarolni üzletfeléből a kaposvári férfi - VIDEÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 48 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint előbb csak a tar­to­zá­sa, később már uzso­ra­ka­mat meg­fi­ze­té­sé­re akar­ta kény­sze­rí­te­ni üzle­ti partnerét.

A vád sze­rint a vád­lott évek óta üzle­ti kap­cso­lat­ban állt a sér­tet­tel, aki­vel köl­csö­nö­sen adtak-vettek egy­más között nagy érté­kű mobil­te­le­fo­no­kat. A vád­lott 2020 nya­rán három mobil­te­le­fon érté­ke­sí­té­sé­vel bízta meg a sér­tet­tet, aki a készü­lé­ke­ket tovább­ad­ta egyik isme­rő­sé­nek. Az isme­rős azon­ban sem a tele­fo­nok átadá­sa­kor, sem később nem fize­tett a sértettnek.

A sér­tett­nek a mobi­lo­kért 600.000,-Ft-ot kel­lett volna fizet­nie a vád­lott­nak, ami­kor erre határ­idő­ben nem került sor, a férfi rend­sze­re­sen fel­hív­ta part­ne­rét, akit idő­vel éle­té­nek elle­he­tet­le­ní­té­sé­vel, súlyos bán­tal­ma­zás­sal, oly­kor meg­ölés­sel is meg­fe­nye­ge­tett, ha nem fizet.

A vád­lott később a köve­te­lés össze­gét is egy­ol­da­lú­an meg­emel­te több­ször úgy, hogy a végén a sér­tet­tet élet­ve­szé­lyes fenye­ge­té­sek­kel már 2,3 mil­lió forint meg­fi­ze­té­sé­re akar­ta kényszeríteni.

A sér­tett végül saját és csa­lád­ja éle­tét félt­ve 2020 decem­be­ré­ben a nagy­atá­di rend­őrök­höz for­dult, majd egy rend­őr­sé­gi akció kere­té­ben, tel­je­sí­tést szín­lel­ve 100.000,-Ft-ot adott át a vád­lott­nak, akit a pénz átvé­te­le­kor a rend­őrök elfog­tak és őri­zet­be vet­tek. A vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát ezután az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A rend­őr­sé­gi elfo­gás­ról készült vide­ó­fel­vé­tel a követ­ke­ző lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.youtube.com/watch?v=zdkimdRNrbc