Főoldal » Archív » Vadásztársát lőtte le a vádlott- vádemelés fotóval

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy  fér­fi­val szem­ben,  aki  vad­nak  nézte az elej­tett vad zsi­ge­re­lé­sét végző tár­sát, ezért rá cél­zott lövést adott le.

Három férfi 2018. május 24-én este vadá­sza­ton vett részt a Bokod és Pusz­ta­vám között lévő terü­le­ten. A vád­lott és két társa a vadá­szat kez­de­te előtt meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a vád­lott a vadász­te­rü­let A/10-es szek­to­rá­ban vadá­szik, míg a sér­tett és a har­ma­dik férfi az A/11-es szektorban.

A sér­tett 21 óra 20 per­cet rövid­del meg­elő­ző­en elej­tett egy vadat, mely­ről tele­fo­non érte­sí­tet­te vád­lot­tat és közöl­te vele, hogy az elej­tett vad kere­sé­sé­re indul. A vád­lott ekkor fel­ha­gyott a továb­bi vadá­szat­tal, össze­cso­ma­gol­ta a fel­sze­re­lé­sét és gép­ko­csi­já­val elin­dult a sér­tett által hasz­nált vadász­te­rü­let­re. A sér­tett a vad elej­té­sét köve­tő­en lemá­szott a vadász­les­ről és les köze­lé­ben lévő búza­táb­lá­ba ment, ahol meg­ta­lál­ta az elej­tett álla­tot és neki­kez­dett az állat kizsigerelésének.

A vád­lott fel­má­szott a koráb­ban a sér­tett által hasz­nált vadász­les­re, táv­cső­vel körül­né­zett és egy vad­disz­nó­nak tűnő ala­kot ész­lelt, majd anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy mások éle­té­ben és vagyon­tár­gya­i­ban nem okoz kárt, az enge­déllyel tar­tott vadász­pus­ká­já­val lövést adott le, mely lövés a koráb­ban elej­tett vadat zsi­ge­re­lő sér­tett tes­té­be hatolt. A sérü­lés követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val meg­szeg­te a vad védel­mé­ről, a vad­gaz­dál­ko­dás­ról, vala­mint a vadá­szat­ról szóló tör­vény azon elő­írá­sát, hogy vadász­lő­fegy­ver­rel és vadász­íj­jal lövést lead­ni csak akkor sza­bad, ha a vadász a vadat két­sé­get kizá­ró­lag fel­is­mer­te, és a lövés­sel mások éle­tét, testi épsé­gét, illet­ve a vagyon­biz­ton­sá­got nem veszé­lyez­te­ti. A lövés előtt mér­le­gel­ni kell a löve­dék vár­ha­tó útját és a becsa­pó­dás helyét.

Az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat bün­te­tő­vég­zé­sé­ben sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, amely­nek a vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel, továb­bá a tőle lefog­lalt vadász­pus­kát koboz­za el.

A rend­őr­ség által kiadott saj­tó­hír a követ­ke­ző olda­lon olvas­ha­tó: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lelotte-vadasztarsat.