Főoldal » Hírek » Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a 2020 májusában megölt színművész fiával szemben


A vád sze­rint a férfi külö­nö­sen kegyet­len módon vég­zett édes­ap­já­val. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 50 éves férfi együtt élt idős­ko­rú szü­le­i­vel, a XVII. kerü­le­ti csa­lá­di házuk­ban. A vád­lott koráb­ban – itta­san – több­ször is tett­leg bán­tal­maz­ta édes­ap­ját. A sér­tett azon­ban nem kíván­ta fia meg­bün­te­té­sét, egy koráb­bi eset kivé­te­lé­vel nem is indult vele szem­ben emi­att büntetőeljárás.

A férfi – isme­ret­le­nül maradt okból – 2020. május 3-án a reg­ge­li órák­ban, az ott­ho­nuk­ban, egy kala­páccsal az édes­ap­já­ra támadt. A vád­lott az idős­ko­rú fér­fit olyan súlyo­san, és kitar­tó­an bán­tal­maz­ta, hogy azzal a sér­tett­nek az átla­gost jelen­tő­sen meg­ha­la­dó szen­ve­dést okozott.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, az éle­tét sem­mi­ne­mű orvo­si beavat­ko­zás nem ment­het­te volna meg.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság az elkö­ve­tés nap­ján őri­zet­be vette a sér­tett fiát és lefoly­tat­ta vele szem­ben a nyomozást.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt a mai napon nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat ítél­je élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától. 

A férfi jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A rend­őr­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kulonos-kegyetlenseggel-0