Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a biztosítási csalás miatt vonat alá fekvő nyírkátai férfival szemben

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt azzal a 49 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint össze­sen 14 biz­to­sí­tó tár­sa­ság­gal kötött külön­bö­ző élet- és bal­eset­biz­to­sí­tá­si szer­ző­dé­se­ket, majd a biz­to­sí­tá­si össze­gek jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se érde­ké­ben vonat alá feküdt; az álta­la meg­ren­de­zett bal­eset követ­kez­té­ben mind­két lábát ampu­tál­ni kellett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye