Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a garázda futballszurkolók ügyében

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség össze­sen tizen­nyolc sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot aljas indok­ból elkö­ve­tett, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó testi sér­tés kísér­le­te, aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés, vala­mint garáz­da­ság bűn­tet­te miatt. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak a Ferenc­vá­ro­si Torna Club fut­ball­szur­ko­lói közös­ség tag­ja­i­ként vet­tek részt a Gro­u­pa­ma Aré­ná­ban 2017. novem­ber 04-én meg­ren­de­zett FTC-DVSC férfi, NB1-es futballmérkőzésen. 

A mér­kő­zés szü­ne­té­ben a vád­lot­tak egy kb. har­minc - ötven fős cso­port tag­ja­ként - miköz­ben töb­ben az arcu­kat külön­bö­ző módon elta­kar­ták - rátá­mad­tak egy szur­ko­lói cso­port veze­tő­jé­re és egy tag­já­ra. A vád sze­rint a táma­dás oka az volt, hogy az emlí­tett szur­ko­lói cso­port a koráb­ban beve­ze­tett szi­go­rúbb biz­ton­sá­gi sza­bá­lyok miatt a mér­kő­zé­sek láto­ga­tá­sát nem boj­kot­tál­ta úgy, mint a vád­lot­tak, és ők ezt áru­lás­nak tekintették.

A két sér­tett fér­fit az egy­sé­ges és szer­ve­zett cso­port, köz­tük a vád­lot­tak, kitar­tó­an bán­tal­maz­ta, ütöt­te, rúgta őket, egyi­kü­ket több­ször megtaposták. 

Az egyik sér­tett ennek követ­kez­té­ben könnyebb, a másik férfi súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A súlyo­san meg­sé­rült férfi ese­té­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó sérü­lés reá­lis esé­lye is fenn­állt, ennek elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a vélet­len­nek volt köszönhető. 

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban, kilenc ter­helt ese­té­ben azzal, hogy a bíró­ság a vég­re­haj­tást pró­ba­idő­re füg­gessze fel. Emel­lett a kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság a vád­lot­ta­kat tilt­sa el bár­mely sport­szö­vet­ség által meg­ren­de­zés­re kerü­lő sport­ren­dez­vény láto­ga­tá­sá­tól, vala­mint ilyen sport­ren­dez­vé­nyek hely­szí­né­ül szol­gá­ló sport­lé­te­sít­mény­be tör­té­nő belépéstől.