Főoldal » Hírek » Vádat emelt az ügyészség a kőbányai liftes szatír ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt azzal a 20-as éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki tavaly októ­ber­ben hazá­ig köve­tett négy lányt, bement utá­nuk egy kőbá­nyai tár­sas­ház­ba, ahol a lift­be beszál­ló sér­tet­tek előtt sze­mé­rem­sér­tő módon visel­ke­dett. A lányok­nak végül sike­rült elker­get­ni­ük a férfit.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. októ­ber 02-án a haj­na­li órák­ban, a X. kerü­let­ben figyelt fel a négy lány­ra, akik haza­fe­lé sétál­tak, majd követ­ni kezd­te őket. A tár­sas­ház­hoz érve, a sér­tet­tek belép­tek a lép­cső­ház­ba, ahova a vád­lott a még nyi­tott bejá­ra­ti ajtón keresz­tül szin­tén beju­tott, majd a lift előtt vára­ko­zó sér­tet­tek után ment. Ami­kor meg­ér­ke­zett a lift, a lányok beszáll­tak, a vád­lott pedig lehúz­ta a nad­rág­ja slic­cét, beállt a lift ajta­já­ba, hogy az ne tud­jon elin­dul­ni, majd sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­ményt vég­zett. A sér­tet­tek üté­sek­kel és rúgá­sok­kal pró­bál­ták a lift ajta­já­ból eltol­ti a fér­fit, aki azon­ban foly­tat­ta a cse­lek­ményt, majd belé­pett a lift­be, neki­dőlt az egyik sér­tett­nek, és őt sze­mé­rem­sér­tő módon meg­fog­ta. A sér­tet­tek véde­ke­zés­kép­pen tovább rug­dos­ták a vád­lot­tat, aki végül fel­ha­gyott cse­lek­mé­nyé­vel, és elhagy­ta a helyszínt.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye itt olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-kobanyai-szatirt