Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a másfél éves kislányt cigarettáztató pesterzsébeti férfi ellen

A 24 éves fér­fit a kerü­le­ti ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A gyer­mek 22 éves édes­any­já­val szem­ben kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te a vád.

A vád­lot­tak - akik test­vé­rek - 2017. május 25-én más sze­mé­lyek­kel együtt egy XX. kerü­le­ti lakás­ban tar­tóz­kod­tak, és velük volt a nő 18 hóna­pos gyer­me­ke is. A vád­lott férfi ebben az idő­ben egy vele szem­ben koráb­ban indult bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állt, és házi őri­zet­ben volt.

A vád­irat sze­rint a férfi a mobil­te­le­fon­ján bekap­csolt egy élő­kép köz­ve­tí­té­sét lehe­tő­vé tevő alkal­ma­zást, meg­gyúj­tott egy ciga­ret­tát, majd a 18 hóna­pos uno­ka­hú­gát az ölébe ültet­te, és az égő ciga­ret­tát több alka­lom­mal a kis­lány szá­já­ba tette, miköz­ben a gyer­me­ket kitar­tó­an arra biz­tat­ta, hogy a füs­töt „tüdőz­ze le”, amely ellen a gyer­mek til­ta­ko­zott, fin­tor­gott és mind­két kezé­vel hado­ná­szó moz­du­la­to­kat tett.

Mind­ezt a sér­tett édes­any­ja végig­néz­te, azon­ban sem­mit nem tett annak érde­ké­ben, hogy azt meg­aka­dá­lyoz­za. A nő a többi jelen lévő sze­méllyel együtt szó­ra­koz­ta­tó­nak tar­tot­ta test­vé­re tettét.

A vád­lott a tele­fon­já­val az egész cse­lek­ményt rög­zí­tet­te, majd a fel­vé­telt meg­osz­tot­ta egy közös­sé­gi por­tá­lon, így az szé­les kör­ben meg­is­mer­he­tő­vé vált.

A vád sze­rint, amennyi­ben a más­fél éves gyer­mek a ciga­ret­tá­ba akár csak egyet­len alka­lom­mal is bele­szí­vott volna, úgy a lég­csö­vé­be, illet­ve a tüde­jé­be kerü­lő dohány­füst akár nyolc napon túl gyó­gyu­ló hör­gő­gör­csöt, aszt­más roha­mot vált­ha­tott volna ki nála, illet­ve a sér­tett hado­ná­szó moz­du­la­tai miatt az égési sérü­lé­sek reá­lis veszé­lye is fenn­állt. Mind­ezen sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

A gyer­mek édes­any­ja azál­tal, hogy végig­néz­te a test­vé­re cse­lek­mé­nyét anél­kül, hogy bár­mit tett volna annak érde­ké­ben, hogy azt meg­aka­dá­lyoz­za, a kis­ko­rú gyer­me­ke egész­sé­gét súlyo­san veszélyeztette.

Mind­ket­tő­jük­kel szem­ben a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A férfi jelen­leg más ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.