Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a Szentendrei úti halálos baleset okozójával szemben

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­sá­gon azzal a 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki még 2017. már­ci­us 18. nap­ján 1 óra 10 perc körü­li idő­ben itta­san oko­zott halá­los bal­ese­tet Buda­pest III. kerü­le­té­ben a Rákó­czi utca és Czetz János köz kereszteződésében.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott több­órás ita­lo­zást köve­tő­en vezet­te autó­ját a meg­en­ge­dett 70 km/h sebes­sé­get jelen­tő­sen meg­ha­la­dó, mint­egy 165-170 km/h sebes­ség­gel a Buda­pest III. kerü­le­ti Rákó­czi utcá­ban a város felé haladva.
Ami­kor a vád­lott a Rákó­czi utca és Czetz János köz keresz­te­ző­dé­sé­hez ért, vál­to­zat­lan sebes­ség­gel bele­ro­hant a balra nagy­ív­ben kanya­rod­ni szán­dé­ko­zó, éppen tilos jel­zés miatt vára­ko­zó és biz­ton­sá­gi övvel bekö­tött sér­tet­tek gépkocsijába.
A vét­len autó sofőr­je és utasa a bal­eset követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, míg a vád­lott súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A 2017. júli­u­sá­ig elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban, majd óva­dék leté­te­le foly­tán jelen­leg is házi őri­zet­ben lévő, nyom­kö­ve­tő esz­köz vise­lé­sé­re köte­le­zett vád­lott­ra az ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.
Ezen túl­me­nő­en az ügyész­ség a köz­úti jár­mű­ve­z­ete­tés­től vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást is indít­vá­nyo­zott, mivel a ható­ság meg­ál­la­pí­tot­ta a vád­lott veze­tés­re alkalmatlanságát.

A halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­tét a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.