Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség az egri taxis támadója ellen

Meg­tá­ma­dott egy taxi­so­főrt, aki­nek előbb a jár­mű­vét, azután a pénz­tár­cá­ját is elvet­te utasa Heves megyé­ben, ezért az Egri Járá­si Ügyész­ség most vádat emelt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A bün­te­tett elő­éle­tű 22 éves vád­lott 2018. októ­ber 21-én este ren­delt taxit Eger­bak­tá­ra azzal, hogy onnan Erdő­te­lek­re kíván utaz­ni. A hívás­ra kiér­ke­ző sofőr közöl­te leen­dő uta­sá­val, hogy a nagyobb távol­ság­ra tekin­tet­tel előre kéri a vitel­dí­jat, mire a vád­lott egy köze­li bank­au­to­ma­tá­hoz vitet­te magát, ahol kész­pénz­fel­vé­tel­lel pró­bál­ko­zott, de nem járt siker­rel. Ezért - ami­kor vissza­ült a kocsi­ba, mellyel hama­ro­san elin­dul­tak - a taxis egy­ér­tel­mű­vé tette szá­má­ra, hogy nem viszi el a másik falu­ig.

A férfi ekkor a kabát­ja bal felső zse­bé­ből elő­vett egy nagy­mé­re­tű kést és azt a taxi­so­főr­nek sze­gez­ve meg­kér­dez­te tőle, hogy „és ha ezt beléd vágom, akkor mi van?”. A kony­ha­kés lát­vá­nyá­tól és a vád­lott sza­va­i­tól meg­ré­mült sér­tett erre vész­fé­ke­zett, majd kiug­rott a kocsi­ból annak elle­né­re, hogy táma­dó­ja a ruhá­já­ba kapasz­kod­va pró­bál­ta őt vissza­húz­ni az utas­tér­be.

Ami­kor a veze­tő elfu­tott, a vád­lott átült a helyé­re, és a taxi­val elin­dult Eger­be, de útköz­ben vissza­for­dult, és inkább Sirok köz­ség felé autó­zott tovább, ami Erdő­te­lek­kel éppen ellen­té­tes irány­ban fek­szik. A gép­ko­csit végül Eger­bak­tán par­kol­ta le, de mielőtt kiszállt volna belő­le, magá­hoz vette a sér­tett által a veze­tő­ol­da­li ajtó­zseb­ben hagyott pénz­tár­cát, mely­ben 50.000 Ft kész­pénz és egy ked­vez­mény­kár­tya volt.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel, ezek között súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság hal­ma­za­ti főbün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó bör­tönt szab­jon ki a ter­helt­tel szem­ben, mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, emel­lett köte­lez­ze a sér­tett­nek oko­zott anya­gi kár, továb­bá közel 300.000 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.