Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Vádat emelt az ügyészség az ellen a férfi ellen, aki a nyílt utcán gázriasztó fegyverrel lövöldözött - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a több­szö­rös vissza­eső, bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő fér­fi­val szem­ben, aki 2020. ápri­lis 25-én Tata­bá­nya egyik utcá­ján egy gáz­ri­asz­tó fegy­ver­rel több lövést adott le egy fér­fi­ra és a férfi barát­nő­jé­re.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott Tata­bá­nya egyik utcá­ján 2020. ápri­lis 25-én az álta­la veze­tett motor­ke­rék­pár­ral fel­haj­tott a jár­dá­ra és egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt „lec­kéz­te­té­si” cél­ból két lövést adott le egy fér­fi­ra és a férfi barát­nő­jé­re, akik ettől meg­ijed­tek és átmen­tek az utca túl­ol­da­lá­ra. Azon­ban a vád­lott a motor­ke­rék­pár­ral ide is követ­te őket és egy alka­lom­mal ismét rájuk lőtt.

A vád­lott­nak a tár­sa­dal­mi együtt­élés sza­bá­lya­it tuda­to­san és dur­ván meg­sze­gő, erő­sza­kos cse­lek­mé­nye a fér­fi­ban és a nőben félel­met kel­tett, egy­ben alkal­mas volt arra is, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat kelt­sen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, abban az eset­ben a bíró­ság 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint 2 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a gáz­ri­asz­tó fegy­vert pedig koboz­za el. Ezen túl­me­nő­en az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét tart­sa fenn, tekin­tet­tel arra, hogy a vád­lot­tal szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye.