Főoldal » Archív » Vádat emeltek a heroin átadása közben Siófokon tetten ért szerb férfiakkal szemben - FOTÓKKAL

A Somogy Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat három szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, akik öt kilo­gramm hero­int szál­lí­tot­tak Sió­fok­ra azzal a cél­lal, hogy a kábí­tó­szert Magyar­or­szá­gon értékesítik.

A vád sze­rint a vád­lot­tak között veze­tő sze­re­pet vivő hat­van­hét éves férfi bará­ti viszony­ban volt egy Sió­fo­kon lakó­ház­zal ren­del­ke­ző magyar fér­fi­val, aki­vel meg­ál­la­po­dott abban, hogy a Szer­bi­á­ban beszer­zett hero­int isme­rő­se ingat­la­ná­ban fogja rak­tá­roz­ni addig, amíg azt magyar­or­szá­gi kap­cso­la­ta­in keresz­tül tovább­ér­té­ke­sí­ti. A vád­lott beszer­zett egy kis­buszt, mely­ben a karosszé­ria átala­kí­tá­sá­val olyan reke­sze­ket ala­kít­ta­tott ki, amik­ben a kábí­tó­szer rejt­ve szállítható.

A férfi ezután meg­bí­zott két másik szerb fér­fit azzal, hogy a hero­int jut­tas­sák el isme­rő­se sió­fo­ki ingat­la­ná­ba. A három vád­lott ezután, a közöt­tük lévő kap­cso­lat lep­le­zé­se érde­ké­ben, 2019 már­ci­u­sá­ban külön-külön lépett­be az ország terü­le­té­re, majd a szál­lí­tást végző két férfi az éjsza­kát egy Csong­rád megyei hotel­ben töltötte.

A két szál­lí­tá­sért fele­lős vád­lott más­nap, a haj­na­li órák­ban indult útnak Sió­fok felé, ahová kora reg­gel érkez­tek meg. Itt a magyar férfi irá­nyí­tá­sá­val meg­kezd­ték a 10 darab, egyen­ként 0,5 kg töme­gű tég­la­test for­má­jú­ra pré­selt hero­in kipa­ko­lá­sát, ekkor azon­ban a rend­őrök raj­tuk ütöt­tek, a kábí­tó­szert lefog­lal­ták, míg az elkö­ve­tő­ket elfogták.

Az ügyész­ség az elfo­gá­suk óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság annak tar­ta­mát a vád­lot­tak beis­me­ré­se ese­tén tíz évben álla­pít­sa meg.

A magyar férfi – aki az eljá­rás egy részé­ben sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt állt – az eljá­rás során meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­ta miatt nem tud részt venni az eljá­rás­ban, ezért a vele szem­ben indult bün­te­tő­el­já­rást elkülönítették.