Főoldal » Archív » Vádat emeltek a kaposvári vegyész ellen, aki otthonában állított elő robbanóanyagokat – FOTÓKKAL

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rob­ba­nó­anyag enge­dély nél­kü­li készí­té­sé­vel, meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és radio­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 30 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki enge­dély nél­kül tar­tott az ott­ho­ná­ban nagy­részt álta­la készí­tett rob­ba­nó­anya­go­kat, ille­tő­leg enge­dély nél­kül radio­ak­tív vegy­szert is megszerzett. 

A vád­lott egye­te­men szer­zett vegyész szak­kép­zett­sé­get, és sza­bad­ide­jé­ben is szí­ve­sen fog­lal­ko­zott pre­pa­ra­tív kémi­á­val. A férfi a vegyé­szet irán­ti érdek­lő­dé­sé­től indít­tat­va 2012. évtől kez­dő­dő­en rob­ba­nó­anyag elő­ál­lí­tá­sá­ra alkal­mas, keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban enge­dély nél­kül meg­vá­sá­rol­ha­tó vegy­sze­re­ket és elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket szer­zett be azért, hogy ott­ho­ná­ban kedv­te­lés­ből rob­ba­nó­anya­go­kat készít­sen, és azok­kal rob­ban­tá­so­kat végezzen.

A vád­lott ennek során töb­bek között triaceton-triperoxid (TATP), etilénglikol-dinitrát (EGDN) és eritrit-tetranitrát (ETN) rob­ba­nó­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­val készí­tett rob­ba­nó­szer­ke­ze­te­ket, ami­ket egy Kapos­vár­tól észak­ra talál­ha­tó szán­tó­föl­dön, álta­la házi­lag készí­tett idő­zí­tők­kel hozott műkö­dés­be. A vád­lott a rob­ban­tá­sok­hoz fel nem hasz­nált rob­ba­nó­anya­go­kat a lakó­há­zá­ban tárol­ta, töb­bek között abban a hűtő­ben, ahol az élel­mi­sze­rei is voltak.

A vád­lott egye­te­mi tanul­má­nyai alatt egy intéz­mé­nyi labor fel­szá­mo­lá­sa során uranil-acetát labo­ra­tó­ri­u­mi vegy­szert is meg­szer­zett, amely hasa­dó­anyag tar­ta­lom­ban sze­gé­nyí­tett u235 izo­tó­pú uránt tar­tal­ma­zott. A vád­lott a radio­ak­tív anyag­nak, ezen belül nuk­le­á­ris anyag­nak minő­sü­lő enge­dély­kö­te­les vegy­szert zárt üveg­ben tar­tot­ta. Az ioni­zá­ló sugár­zást kibo­csá­tó vegy­szer belé­le­gez­ve, hosszabb idő­tá­von a belső sugár­ter­he­lés révén daga­na­tos beteg­ség kiala­ku­lá­sá­hoz vezethet.

A vád­lot­tat végül a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sai 2018 ápri­li­sá­ban elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, míg a lakó­há­zá­ban lévő veszé­lyes anya­go­kat lefoglalták.