Főoldal » Hírek » Vádemelés 49 pénzügyőr ellen, határon történt vesztegetés miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Sze­ge­di Törvényszékre. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a Rösz­ke Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot ellá­tó pénz­ügy­őrök 2017 októ­be­re és 2018 máju­sa között, hiva­ta­li műkö­dé­sük­kel össze­füg­gés­ben a kül­föl­di uta­sok­tól, busz­so­fő­rök­től, teher­gép­jár­mű­ve­ze­tők­től – rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve – jog­ta­lan előny­ként kész­pénzt fogad­tak el.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat­tal szo­ros együtt­mű­kö­dés­ben fel­de­rí­tett ügy­ben a vesz­te­ge­té­si pénz alkal­man­ként öt és száz euró között vál­to­zott, de az elkö­ve­tők fogad­tak el magyar fize­tő­esz­közt is, mely­nek össze­ge jel­lem­ző­en ezer­től húsz­ezer forin­tig terjedt.

 A határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrök tevé­keny­sé­gü­ket össze­han­gol­ták, a kor­rup­ci­ós pénzt egy­más­sal meg­ál­la­pod­va gyűj­töt­ték össze és rej­tet­ték el, abból álta­lá­ban havon­ta két­szer része­sed­tek úgy, hogy a szét­osz­tást több­nyi­re az osz­tály­ve­ze­tő vagy annak helyet­te­se végezte.

Az 1573 olda­las vád­irat sze­rint a 49 pénz­ügy­őr az érin­tett idő­szak­ban össze­sen 4356 eset­ben köve­tett el kor­rup­ci­ós cse­lek­ményt. Volt olyan pénz­ügy­őr, aki egy nap alatt 66 alka­lom­mal kor­rum­pá­ló­dott, a leg­több elkö­ve­té­si maga­tar­tást meg­va­ló­sí­tó vád­lott ter­hé­re 684 rend­be­li vesz­te­ge­tés róható.

A pénz­ügy­őrök szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya – egy kivé­tel­től elte­kint­ve – meg­szűnt, jelen­leg vala­mennyi vád­lott sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, az álta­luk elkö­ve­tett leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – figye­lem­mel a hal­ma­za­ti bün­te­tés sza­bá­lya­i­ra – 15 év szabadságvesztés. 

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el: https://ugyeszseg.hu/vesztegetes-miatt-nyomoz-az-ugyeszseg-32-roszkei-penzugyor-ellen https://ugyeszseg.hu/ujabb-15-gyanusitott-a-roszkei-penzugyorok-vesztegetesi-ugyeben-hamarosan-videoval/.