Főoldal » Archív » Vádemelés a 140 km/h sebességgel halálos balesetet okozó sofőrrel szemben

Vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy halá­los köz­úti bal­ese­tet okozó 26 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki a meg­en­ge­dett sebes­ség jelen­tős túl­lé­pé­se miatt egy lassú jár­mű­vel ütkö­zött, mely­nek veze­tő­je éle­tét vesz­tet­te. 

A vád sze­rint a férfi – akit a ható­sá­gok köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt koráb­ban már tíz­szer is meg­bír­sá­gol­tak és érvé­nyes veze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­zett – 2019. októ­ber 20-án, 14 óra­kor Cser­hát­ha­láp felől Moho­ra irá­nyá­ba vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját, kifo­gás­ta­lan nap­pa­li látá­si viszo­nyok mel­lett mind a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség­hez, mind az útvi­szo­nyok­hoz képest jelen­tő­sen eltúl­zott, 140 km/h körü­li sebességgel.

Már Moho­ra lakott terü­le­tén a vád­lott menet­irá­nya sze­rin­ti jobb oldal­ról egy föld­út tor­kol­lik az útba, ahon­nan egy pót­ko­csit von­ta­tó kerti trak­tor­ral kívánt a sér­tett jobb­ra kanya­rod­ni. Ami­kor meg­kezd­te a kanya­ro­dást, a vád­lott még jóval a tele­pü­lés­ha­tárt jelző tábla és az útke­resz­te­ző­dés előtt haladt.

A vád­lott a lakott terü­let­re is 136-142 km/h sebes­ség­gel haladt be. Ami­kor ész­lel­te az elé kanya­ro­dó jár­mű­sze­rel­vényt, blok­ko­ló féke­zés­be kez­dett, de a bal­ese­tet a sebes­ség­túl­lé­pé­se miatt már nem tudta elke­rül­ni. A sod­ród­va féke­ző, és így 72-82 km/h sebes­ség­re las­su­ló gép­ko­csi­já­val az útra már rész­ben kika­nya­ro­dott jár­mű­sze­rel­vény pót­ko­csi­já­nak ütkö­zött. A kistrak­tor veze­tő­je az ütkö­zés követ­kez­té­ben a víz­el­ve­ze­tő árok­ba zuhant, és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt.

A bal­eset oka az volt, hogy a gép­ko­csi veze­tő­je túl­lép­te a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get, a közel 300%-os sebes­ség­túl­lé­pés­sel pedig meg­té­vesz­tet­te a sér­tet­tet abban, hogy fel­mér­je az elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­ge szem­pont­já­ból jelen­tős körül­mé­nye­ket. Ha a vád­lott 50 km/h óra sebes­ség­gel érke­zik a lakott terü­let­re, akkor igen enyhe féke­zés mel­lett is biz­ton­ság­gal elke­rül­het­te volna a jár­mű­vek összeütközését.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban, melyek mér­té­két – amennyi­ben a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­dal egye­ző­en elis­me­ri – 3 év fog­ház­bün­te­tés­ben és 10 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ban hatá­roz­ta meg.