Főoldal » Hírek » Vádemelés a 15 évvel ezelőtti szentesi emberölés ügyében -VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint az 57 éves vád­lott a fia­tal édes­anyát annak szen­te­si ott­ho­ná­ból hur­col­ta el, meg­öl­te, majd a nő holt­tes­tét a Tiszá­ba rejtette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett a 2000-es évek ele­jén ismer­ke­dett meg egy­más­sal, majd később élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek, amely­ből közös gyer­me­kük született.

A nő 2006. év ele­jén - bár tar­tott a vád­lot­tól és annak reak­ci­ó­já­tól - úgy dön­tött, hogy elhagy­ja a fér­fit. Egy bérelt ingat­lan­ba köl­tö­zött Szen­te­sen, és már más­sal ter­ve­zett közös jövőt.

A vád­lott lát­szó­lag elfo­gad­ta és tudo­má­sul vette azt, hogy a sér­tett elhagy­ta, való­já­ban azon­ban elha­tá­roz­ta, hogy elég­té­telt vesz a sér­tett által oko­zott sérel­mei miatt és meg­öli a nőt, ezzel egy­út­tal pedig a közös gyer­me­kük fel­ügye­le­ti jogát is meg­szer­zi magának.

A vád­lott tudta, hogy hol lakik a sér­tett és így azt is, hogy az ingat­lant kutyá­val őrzik, ezért a kutya ártal­mat­lan­ná téte­le érde­ké­ben mér­get szer­zett be, elter­vez­te a sér­tett meg­ölé­sé­nek főbb moz­za­na­ta­it, és várta az alkal­mat a terv végrehajtására.

A sér­tett 2006. júli­us 21-én este a vád­lot­tal közös gyer­me­ké­vel egye­dül volt ott­hon. A vád sze­rint a férfi aznap az esti órák és más­nap reg­gel közöt­ti idő­ben bement a szen­te­si lakó­in­gat­lan terü­le­té­re, az álta­la elő­ző­leg beszer­zett szer­rel meg­mér­gez­te a ház­őr­ző kutyát, majd közös gyer­me­kü­ket a ház­ban hát­ra­hagy­va, a sér­tet­tet elhur­col­ta az ingat­lan­ból. Ezután a vád­lott a sér­tet­tet isme­ret­len helyen, olyan módon és mér­ték­ben bán­tal­maz­ta, hogy annak követ­kez­té­ben a nő éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott a sér­tett holt­tes­tét ezután a Tiszá­ba rejtette.

Azért, hogy azt a lát­sza­tot kelt­se, hogy a sér­tett önként távo­zott az ingat­lan­ból, a vád­lott a nő bicik­li­jét is magá­val vitte, majd reg­gel, az aznap ese­dé­kes lát­ha­tás­ra hivat­ko­zás­sal, ő maga jelent meg a sér­tett szü­le­i­nél azzal, hogy nem tudja elér­ni a nőt. A sér­tett édes­ap­ja átmá­szott a kerí­té­sen és a ház­ban egye­dül talál­ta a két éves gyer­me­ket. A sér­tett édes­ap­ja a nő eltű­né­sét még aznap beje­len­tet­te a rendőrségen.

A sér­tett holt­tes­tét 2007 nya­rán meg­ta­lál­ta egy hor­gász, akkor azon­ban nem tud­ták azo­no­sí­ta­ni. A bün­te­tő­el­já­rás során fel­me­rült ada­tok alap­ján, végül 2020-ban került sor a sér­tett azonosítására.

A fér­fit euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján az olasz ható­sá­gok fog­ták el, majd az oszt­rák ható­sá­gok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 2020 júli­u­sá­ban szál­lí­tot­ták Magyar­or­szág­ra, ahol gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa után őri­zet­be vet­ték. A nyo­mo­zást vele szem­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Élet­vé­del­mi Osz­tá­lya foly­tat­ta le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Sze­ge­di Tör­vény­szék­re, és vele szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által kiadott koráb­bi köz­le­mény és videó itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-megalapozott-gyanu-emberoles