Főoldal » Archív » Vádemelés a 33%-os hasznot ígérő cég ügyvezetője ellen

98 rend­be­li csa­lás­sal vádol­ja az ügyész­ség azt a fér­fit, aki­nek cége úgy gyűj­tött befek­te­té­se­ket a sér­tet­tek­től, hogy valós tevé­keny­sé­get nem vég­zett és sem a tőkét, sem a hoza­mot nem fizet­te vissza.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint, a magyar férfi oszt­rák tár­sá­val közö­sen 2013-ban egy céget ala­pí­tott Bécs­ben azért, hogy pénz­hez jus­sa­nak, amit saját cél­ja­ik­ra for­dít­hat­nak. Elő­adá­sok  és ügy­nö­kök révén sze­rez­tek magyar ügy­fe­le­ket, akik­nek azt állí­tot­ták, hogy a cég szén-dioxid kvó­tá­kat fog vásá­rol­ni az össze­gyűj­tött pénz­ből, ame­lyek­kel majd a tőzs­dén fog keres­ked­ni és így ér el hoza­mot. A befek­te­tés­ről a sér­tet­tek egy tanú­sít­ványt kap­tak, a vád­lott pedig azt ígér­te, hogy azt 1-2 év eltel­té­vel a cég 33%-os növelt áron vissza­vá­sá­rol­ja tőlük.

A való­ság­ban a vád­lott cége sem­mi­lyen tevé­keny­sé­get nem vég­zett, majd egy idő után a vád­lott és az oszt­rák társa az ügy­fe­lek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált. Az össze­gyűj­tött pénz­ből a sér­tet­tek sem­mit sem kap­tak vissza.  Az egyes sér­tet­tek­nek oko­zott kár 35.000,- forint és 11 mil­lió forint között mozgott.

A hóna­pok óta elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bíró­sá­gon, amely 2-12 évig terjedhet.

A vád­lott oszt­rák tár­sát a rend­őr­ség eddig még nem fogta el.