Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés a baksi tömegverekedés ügyében - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség 11 sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik tavaly tavasszal bán­tal­maz­ták egy­mást Baks központjában.

A vád­irat sze­rint 2021. május 4-én az esti órák­ban az egyik vád­lott és fele­sé­ge autó­val köz­le­ked­ve meg­lát­ta egy másik autó­ban a hara­go­su­kat, akit követ­ni kezd­tek. Miu­tán mind­két jármű meg­állt, a fér­fi­ak kiszáll­tak és han­gos szó­vál­tás­ba keve­red­tek. Egyi­kük egy kés­sel fenye­get­ni kezd­te a mási­kat, aki erre a cso­mag­tar­tó­já­ból egy fa husán­got vett elő, mellyel több­ször meg­ütöt­te a másik fér­fit, aki a fele­sé­gé­vel együtt egy ven­dég­lá­tó­hely­re mene­kült be. Ezek után mind­két vád­lott csa­lád­tag­jai a hely­szín­re sereg­let­tek, ahol hama­ro­san egy 25-30 főből álló, külön­bö­ző szer­szá­mok­kal és ütle­gek­kel fel­sze­rel­ke­zett cso­port gyűlt össze. A cso­port fel­bő­szült tag­jai között köl­csö­nös tett­le­ges­ség­re került sor, a kezük­ben tar­tott vas­csö­vek­kel, nyúj­tó­fák­kal támad­tak egy­más­ra, miköz­ben mind­vé­gig szi­dal­maz­ták és szó­ban fenye­get­ték egy­mást. Az eset során a vád­lot­tak jár­mű­ve­i­ben is több száz­ezer forin­tos kár keletkezett.

A vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség minő­sí­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, vala­mint testi sér­tés illet­ve ron­gá­lás elkö­ve­té­sé­vel vádolja.

Az elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az eset­tel össze­füg­gés­ben a nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók itt érhe­tők el: https://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-megszakitottak-a-vendettat#7