Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a balatonakali nádirtás ügyében – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

NATURA 2000 terü­let jelen­tős káro­so­dá­sát okoz­va elkö­ve­tett ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség két férfi ellen, akik Bala­to­na­ka­li tér­sé­gé­ben jelen­tős terü­le­ten jog­el­le­ne­sen irtot­ták ki a nádast a Balatonban.

Egy beru­há­zó cég 2018 decem­be­re és 2019 eleje között föld­mun­ká­kat végez­te­tett az érin­tett terü­le­ten, mely­nek során az ingat­la­nok előt­ti meder­tisz­tí­tás­hoz hoz­zá­já­ru­lást kért az ille­té­kes ható­ság­tól. A cég meg­kap­ta a meder­ke­ze­lői enge­délyt azzal, hogy meder­kot­rást és nád­ir­tást nem végezhetnek.

A beru­há­zó a föld­mun­kák elvég­zé­sé­re egy másik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal szer­ző­dött, mely­nek 63 éves ügy­ve­ze­tő­je az ügy egyik vád­lott­ja, míg 51 éves alkal­ma­zott­ja a másik elkö­ve­tő. A felek vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dés­ben kife­je­zet­ten rög­zí­tet­ték az enge­dély­ben elő­ír­tak betartását.

Az alkal­ma­zott az ügy­ve­ze­tő uta­sí­tá­sá­ra végez­te a mun­ká­ját, mely­nek során mar­ko­ló­gép­pel az érin­tett terü­let több mint felé­re kiter­je­dő nád­ir­tást is vég­zett, meg­szeg­ve ezzel az enge­dély­ben fog­lal­ta­kat. A gép­ke­ze­lő férfi – tudva, hogy ez tilos – a mun­ka­gép­pel nem­csak a nádast, hanem az isza­pot is kiszed­te és a part­ra hal­moz­ta. A nádas terü­le­te a vád­lot­tak tevé­keny­sé­gé­nek követ­kez­té­ben közel más­fél hek­tár­ral csök­kent, amely Bala­to­na­ka­li tel­jes nád­dal borí­tott part­sza­ka­szá­nak csak­nem 20% -át érinti.

A vád­lot­tak tevé­keny­sé­gük­kel a NATURA 2000 védett ter­mé­sze­ti terü­le­tet és a védett élő szer­ve­ze­tek élet­kö­zös­sé­gét, azok élő­he­lyét jelen­tős mér­ték­ben megváltoztatták.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tők­kel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, azzal, hogy az ügy­ve­ze­tőt meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, míg az alkal­ma­zott­ként dol­go­zó férfi bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel.