Főoldal » Hírek » Vádemelés a Balatonfüreden elfogott kábítószerdíler ellen - fotókkal - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a 29 éves ajkai fér­fi­val szem­ben, aki­nél 2021 máju­sá­ban nagy mennyi­sé­gű, eladás­ra kipor­ci­ó­zott kábí­tó­szert talál­tak a rend­őrök egy bala­ton­fü­re­di iga­zol­ta­tás során. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a mun­ka­vég­zés­ből szár­ma­zó jöve­del­mét egé­szí­tet­te ki a kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel, mely­nek során már 2020 feb­ru­ár­ját meg­elő­ző­en is érté­ke­sí­tett dro­got, 2021 tava­szán pedig egy mun­ka­tár­sá­nak adott el össze­sen 1 gramm amfetamin-tartalmú speed port.

A férfi 2021. május 12-én dél­után egy bala­ton­fü­re­di áru­ház par­ko­ló­já­ban vára­ko­zott a sze­mély­gép­ko­csi­já­val, amely­ben több­fé­le kábí­tó­szert vitt magá­val a vásár­ló­i­nak. A rend­őrök az iga­zol­ta­tás során a nad­rág­zse­be­i­ben is talál­tak eladás­ra szánt, kisebb ada­gok­ba előre kipor­ci­ó­zott kannabisz-tartalmú növé­nyi tör­me­lé­ket, továb­bá koka­int és amfe­ta­mint tar­tal­ma­zó fehér poro­kat, míg a gép­ko­csi­ból több mint 400 darab MDMA-tartalmú tab­let­ta, vala­mint MDMA-, amfetamin- és kokain-tartalmú poro­kat tar­tal­ma­zó nej­lon zacs­kók kerül­tek elő.

A rend­őr­ség a férfi laká­sát is átku­tat­ta, ahol 70 darab, a kábí­tó­sze­rek por­ci­ó­zá­sá­hoz hasz­nált simí­tó­zá­ras zacs­kót, vala­mint néhány gramm kokain-tartalmú fehér port találtak.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek azzal, hogy a vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tőt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tilt­sa el, vala­mint pénz­bün­te­tést is szab­jon ki vele szem­ben, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek ide­jén szer­zett és az eljá­rás során lefog­lalt pén­zé­re pedig ren­del­jen el vagyonelkobzást.