Főoldal » Archív » Vádemelés a bántalmazó biztonsági őr ellen

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a pécsi férfi ellen, aki 2017 tava­szán a Pécsi Egye­te­mi Napok egyik ren­dez­vé­nyén úgy meg­lö­kött egy fia­tal­em­bert, hogy az a föld­höz csa­pód­va nyílt kopo­nya­tö­rést szenvedett. 

A vád­lott a Pécsi Egye­te­mi Napok egyik ren­dez­vé­nyen biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott. A későb­bi sér­tett, egy buda­pes­ti egye­te­mis­ta is részt vett ezen az ese­mé­nyen, mely­nek során nagy mennyi­sé­gű sze­szes­italt fogyasz­tott és ittas álla­pot­ba került.  Ittas­sá­ga miatt a sér­tet­tet az éjsza­ka során ki kel­lett vezet­ni a ren­dez­vény hely­szí­né­ről, mert tánc köz­ben több­ször a leve­gő­be boxolt.

Az egye­te­mis­tát az egyik barát­ja és a vád­lott vezet­ték ki az épü­let elé. Miu­tán a vád­lott elen­ged­te a sér­tett kar­ját, az indu­la­to­san szi­dal­maz­ni kezd­te a biz­ton­sá­gi őrt. A vád­lott ekkor ököl­lel hom­lok­tá­jon ütöt­te a sér­tet­tet, aki ettől hanyatt esett, feje pedig a föld­höz csapódott.

Az esés követ­kez­té­ben az egye­te­mis­ta nyílt kopo­nya­tö­rést szen­ve­dett, ami élet­ve­szé­lyes álla­pot­nak felel meg, így a biz­ton­sá­gi őr cse­lek­mé­nye élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A bűn­cse­lek­ményt a tör­vény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.