Főoldal » Hírek » Vádemelés a barátnője szemeit kinyomó férfi ellen - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a fér­fit, aki 2022. feb­ru­ár 5. nap­ján vita köz­ben ölési szán­dék­kal foj­to­gat­ta barát­nő­jét, majd mind­két sze­mét kinyomta.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 35 éves férfi 2020 júli­u­sá­tól léte­sí­tett sze­rel­mi kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, mely több­ször meg­sza­kadt. 2022. feb­ru­ár első nap­ja­i­ban a vád­lott békü­lé­si szán­dék­kal keres­te több alka­lom­mal is a sér­tet­tet a lakó­he­lyén. Ugyan­így tett 2022. feb­ru­ár 5-én, az esti órák­ban is, ami­kor kihív­ta az udvar­ra beszél­get­ni a sér­tet­tet. Az udva­ron vitat­koz­ni kezd­tek, a vád­lott meg­ra­gad­ta a sér­tet­tet, és a csa­lá­di ház köze­lé­ben lévő üres telek­re von­szol­ta. Ott meg­szo­rí­tot­ta a sér­tett nya­kát és levit­te a föld­re, majd szem­ből, mind­két kezé­vel foj­to­gat­ta azért, hogy megölje.

A sér­tett pró­bált véde­kez­ni, kia­bált és a vád­lott ujja­it is meg­ha­rap­ta. Ekkor a vád­lott nagy erő­vel, pusz­ta kéz­zel kinyom­ta a nő mind­két szem­go­lyó­ját a szem­gö­dör­ből, ami­től a sér­tett elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. A férfi úgy gon­dol­ta, hogy a sér­tett meg­halt, ezért fel­ha­gyott a bán­tal­ma­zás­sal. A sér­tett koráb­bi kiál­to­zá­sá­ra ekkor értek a hely­szín­re a szom­szé­dok is, akik­nek lát­tán a vád­lott elszö­kött a hely­szín­ről. A sér­tett éle­tét az men­tet­te meg, hogy azon­nal kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, de a látá­sát elveszítette.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítélje.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.