Főoldal » Archív » Vádemelés a Bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon vezetőjével szemben

A Fejér Megyei Főügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san meg­va­ló­sí­tott, neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt álló, tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt a Bics­kei Kos­suth Zsu­zsa Gyer­mek­ott­hon veze­tő­jé­vel szemben.

 A vád­irat sze­rint a gyer­mek­ott­hon veze­tő­je 2004. és 2016. közöt­ti idő­ben a neve­lé­se, gon­do­zá­sa, fel­ügye­le­te alatt álló kis­ko­rú sér­tet­tek­kel a fenn­ál­ló alá- fölé­ren­delt­sé­gi viszo­nyát kihasz­nál­va sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, több eset­ben meg­kí­sé­rel­te őket sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re rábír­ni, erköl­csi, érzel­mi fej­lő­dé­sü­ket veszé­lyez­tet­te. A vád­lott 10 sér­tett sérel­mé­re követ­te el a nemi élet sza­bad­sá­ga és a nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket, vala­mint a kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűntettét. 

Vád­eme­lés­re került sor a gyer­mek­ott­hon egyik neve­lő­jé­vel szem­ben is tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt.

 Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás alkal­ma­zá­sát, vala­mint a gyer­mek­ott­hon veze­tő­je letar­tóz­ta­tá­sá­nak ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig való fenn­tar­tá­sát indítványozta.