Főoldal » Archív » Vádemelés a cégvezető ellen

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy por­ce­lán­ter­mé­ke­ket gyár­tó cég veze­tő­je ellen.

A vád­lott 2014. már­ci­us 7-e óta látta el a cég­ve­ze­tői tiszt­sé­get, fel­ada­ta – a veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő ren­del­ke­zé­sei alap­ján – a tár­sa­ság folya­ma­tos műkö­dé­sé­nek irá­nyí­tá­sa volt. Pozí­ci­ó­já­ból adó­dó­an a gyár terü­le­tén ellen­őr­zés nél­kü­li be- és kilé­pé­si lehe­tő­sé­ge volt, vala­mint a rak­tá­rak és kapuk kul­csa­i­val is ren­del­ke­zett. Ezt kihasz­nál­va, cég­ve­ze­tői köte­le­zett­sé­ge­it meg­szeg­ve 2016. ápri­lis 26-ig össze­sen több, mint 11 mil­lió forint érté­kű por­ce­lán ter­mé­ket tulaj­do­ní­tott el.

Az eltu­laj­do­ní­tott por­ce­lá­nok egy részét a vád­lott a gyár külön­bö­ző része­in önké­nye­sen vette magá­hoz, majd onnan ellen­őri­zet­len módon kijut­tat­ta. Eze­ket a nyo­mo­zó ható­ság a vád­lott lakó­he­lyén lefog­lal­ta. A többi áru­hoz úgy jutott hozzá, hogy valót­lan tar­tal­mú selej­te­zé­si jegy­ző­köny­ve­ket írt alá, majd a raj­tuk sze­rep­lő ter­mé­ke­ket egy olyan rak­tár­ba vitet­te, ami­hez kul­csa volt, onnan pedig gép­ko­csi­ba pakol­va az üzem terü­le­té­ről kivitte.

Ezek mel­lett a vád­lott egy buda­pes­ti épü­let tető­re­konst­ruk­ci­ó­já­val kap­cso­lat­ban a zrt.-től meg­ren­delt mázas tető­cse­re­pek illet­ve kerá­mia­ter­mé­kek minő­sé­gét tanú­sí­tó tel­je­sít­mény nyi­lat­ko­za­tot valót­lan tar­ta­lom­mal adta ki.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, mel­lék­bün­te­té­sül a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tást, továb­bá a gaz­dál­ko­dó szer­ve­ze­tek veze­té­sé­re kiter­je­dő­en a fog­lal­ko­zás­tól hatá­ro­zott időre tör­té­nő eltil­tást és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott a járásbíróságnál.