Főoldal » Archív » Vádemelés a diákja kezét eltörő tanárral szemben

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén tavasszal egy hely­be­li álta­lá­nos isko­lá­ban törte el egy diák­ja kezét.

A vád­irat sze­rint a férfi több mint 10 éve okta­tó­ja az egyik hód­me­ző­vá­sár­he­lyi álta­lá­nos isko­lá­nak. Idén ápri­lis 5-én a reg­ge­li órák­ban a fiú tanu­ló sér­tett és osz­tály­tár­sai az isko­la föld­szin­ti folyo­só­ján ját­szot­tak, amely­nek során az egyik lány cipő­jét elvet­ték és a fiú­mos­dó­ba vit­ték.

Az isko­la folyo­só­ján tar­tóz­ko­dó vád­lot­tat a lány meg­kér­te, hogy hozza ki a fiú­mos­dó­ból a cipő­jét, mely­nek a vád­lott ele­get tett: A tanár a cipőt a WC-ből kivit­te, ami­kor is a sér­tett meg­ál­lí­tot­ta, a tanár kezé­ből a cipőt kivet­te és azt kérés­re sem adta vissza. A fen­ti­ek­re rea­gál­va a vád­lott a 13. élet­évét betöl­tött fiút kar­já­nál fogva a mos­dó­ba vezet­te és a kéz­mo­só mel­let­ti WC fül­ké­be lökte. A lökés követ­kez­té­ben a sér­tett neki­üt­kö­zött a WC csé­szé­nek, majd tart­va attól, hogy a fejét a csem­pé­be veri, kéz­zel pró­bál­ta magát meg­tá­masz­ta­ni. Az esés követ­kez­té­ben azon­ban a sér­tett jobb kezé­nek orsó­csont­ja elmoz­du­lás nél­kül eltört, mellyel össze­füg­gés­ben a sér­tett­nek 8 napon túl, tény­le­ge­sen 6 hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.