Főoldal » Hírek » Vádemelés a diósjenői kettős gyilkossal szemben – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 49 éves diós­je­női fér­fi­val szem­ben, aki 2009 év ele­jén előbb a 19 éves, majd a 14 éves nevelt lányát megölte.

A vád sze­rint a férfi 2009 feb­ru­ár­já­ban a diós­je­női házuk­ban össze­ve­szett a 19 éves nevelt lányá­val, aki­ről meg­tud­ta, hogy gyer­me­ket vár. Több­ször fejen ütöt­te, majd meg­rug­dos­ta a föld­re kerü­lő sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te. A férfi a holt­tes­tet az élet­tár­sa segít­sé­gé­vel még aznap elás­ta a háza udvarán. 

Egy hónap múlva a férfi a feb­ru­á­ri áldo­zat 14 éves húgá­val veszett össze, aki bevá­sár­lás­ra kért pénzt tőle. A vesze­ke­dés köz­ben a háza udva­rán foj­to­gat­ta a lányt, majd úgy meg­ver­te, hogy a sér­tett a bán­tal­ma­zás­ba bele­halt. A férfi a holt­tes­tet előbb a házá­ban egy ágy alá rej­tet­te, majd éjjel a köze­li erdő­ben elásta.

A férfi 2015 nya­rán arról érte­sült, hogy az erdőt fel akar­ják par­cel­láz­ni, ezért a lány csont­ja­it kiás­ta és eléget­te, az el nem égő marad­vá­nyo­kat pedig más­hol föl­del­te el.

A vád­lott élet­tár­sa - a sér­tet­tek anyja - tudott a férfi tet­te­i­ről, azon­ban ha bárki keres­te a lányo­kat, azt mond­ta, hogy Buda­pest­re költöztek.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a férfi ellen több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, míg élet­tár­sa ellen bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés, a nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a bíró­ság előtt a vád­dal egye­ző­en, tel­jes körű­en beis­me­rik a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, a fér­fi­val szem­ben a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor hatály­ban lévő Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint kiszab­ha­tó leg­ma­ga­sabb hatá­ro­zott tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés, azaz 15 év fegy­ház, míg a nővel szem­ben 2 év bör­tön a mér­té­kes ügyé­szi indítvány. 

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság saj­tó­köz­le­mé­nyei és fény­kép­fel­vé­te­lei az ügy­ről a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megolte-a-testverpart, illet­ve a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-rendorok-lelepleztek-sulyos-titkat  lin­ken érhe­tők el.