Főoldal » Archív » Vádemelés a dohánybolti rablás miatt

Vádat emelt az ügyész­ség a férfi ellen, aki úgy rabolt ki egy dohány­bol­tot, hogy súlyo­san bán­tal­maz­ta az eladót. Ezután a rabolt pénz elrej­té­sé­ben a férfi élet­tár­sa segí­tett, így ő is vád­lott lett.

A Nyír­bá­to­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a lopá­so­kért már több­ször bör­tön­bün­te­tés­re ítélt férfi és élet­tár­sa pénz­szű­ké­ben vol­tak. A férfi ezért elha­tá­roz­ta, hogy kira­bol egy dohány­bol­tot. 2019. már­ci­us 16-án a férfi meg­je­lent a nyír­sé­gi tele­pü­lé­sen lévő nem­ze­ti dohány­bolt­nál, ahová két­szer is bement fel­mér­ni a tere­pet. Több vevő is tar­tóz­ko­dott a bolt­ban, ezért elhagy­ta az üzle­tet. Kivár­ta amíg az eladó egye­dül maradt, majd úgy tett, mint aki vásá­rol­ni akar és az eladó­nőt kicsal­ta a pult mögül. Ekkor rög­tön meg­tá­mad­ta, több­ször meg­ütöt­te hátul­ról, majd a hajá­nál fogva behúz­ta a rak­tár­ba, és tovább ütle­gel­te. Az üté­sek ere­jé­től az eladó­nő foga is letört. A vád­lott pénzt köve­telt a sér­tet­től, aki meg­mu­tat­ta, hogy hol a kassza kul­csa, a vád­lott magá­hoz vett 46.000,- forin­tot. A folya­ma­to­san segít­sé­gért kia­bá­ló sér­tett meg­pró­bált kime­ne­kül­ni az üzlet­he­lyi­ség­ből, azon­ban a vád­lott ezt megakadályozta.

Köz­ben egy vevő érke­zett a bolt­hoz, aki hal­lot­ta a sér­tett kiál­tá­sa­it, bement az üzlet­be, ahol rög­tön pró­bál­ta lefog­ni a vád­lot­tat, aki ezt több ököl­ütés­sel aka­dá­lyoz­ta meg. Kisebb dula­ko­dás után a vád­lott elfu­tott a hely­szín­ről, a köze­li erdő­be ment, ahol a ruhá­ját ledob­ta, majd a pénzt az alsó­nad­rág­já­ba rejt­ve haza­ment. Közöl­te élet­tár­sá­val, hogy rab­lást köve­tett el, neki a pénzt átad­ta, amit a nő a saját alsó­ne­mű­jé­be rej­tett. Ezután vonat­ra száll­tak, a rend­őrök Nyír­bá­tor­ban fog­ták el őket.

Az ügyész­ség a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel és mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, míg a pénz elrej­té­sé­ben neki segí­tő élet­tár­sát bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­vel szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés, illet­ve köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, míg élet­tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az eljá­rás a Nyír­bá­to­ri Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.