Főoldal » Archív » Vádemelés a Dózsa György úti halálos közlekedési baleset ügyében

A bal­eset­ben két ember vesz­tet­te éle­tét. Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség az ügy­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat sze­rint egy 41 éves férfi, veze­tői enge­dély nél­kül, 2017. május 15-én kora dél­után a meg­en­ge­dett 50 km/h-t jelen­tő­sen meg­ha­la­dó, 135-140 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett a XIII. kerü­let, Dózsa György úton a Kas­sák Lajos utcai keresz­te­ző­dés irányába.

A keresz­te­ző­dés­be ekkor érke­zett gép­ko­csi­val egy 47 éves férfi, és sza­bály­ta­la­nul, kis ívben beka­nya­ro­dott a szem­ből, eltúl­zott sebes­ség­gel érke­ző vád­lott elé úgy, hogy nem adta meg neki az elsőbb­sé­get. A kanya­ro­dó gép­ko­csi­ban két sze­mély uta­zott a sofő­rön kívül.

A vád­lot­tak gép­ko­csi­ja olyan erő­vel ütkö­zött össze, hogy mind­két jármű fel­sod­ró­dott a jár­dá­ra és elütött három gya­lo­gost. A bal­eset­ben a kanya­ro­dó jármű egyik utasa olyan erő­vel zuhant ki az autó­ból, hogy sérü­lé­sei miatt a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A másik utas a kór­há­zi keze­lés során hunyt el, a három gya­lo­gos pedig könnyeb­ben sérült. A kanya­ro­dó gép­ko­csi 47 éves sofőr­je is élet­ve­szé­lyes, míg a gyors­haj­tó vád­lott könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset elke­rül­he­tő lett volna, ha a szem­ből, nagy sebes­ség­gel érke­ző vád­lott nem lépi túl a sebes­ség­ha­tárt, vagy, ha a másik vád­lott sza­bá­lyo­san kanyarodik.

A fenti bal­ese­ten kívül, a vád­irat­ban sze­re­pel egy másik eset is, amely miatt a 41 éves férfi veze­tői enge­dé­lyét koráb­ban bevon­ták. A vád sze­rint 2015. júni­us 19-én gép­ko­csi­já­val majd­nem elso­dort egy kerék­pá­rost, majd az emi­att közöt­tük kiala­kult köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus során az uta­sá­val együtt kiszállt az autó­ból, és mind­ket­ten test­szer­te bán­tal­maz­ták a biciklist.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a Dózsa György úti bal­eset kap­csán mind­két sofőr­rel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A másik, egye­sí­tett ügy­ben a vád köz­úti veszé­lyez­te­tés, vala­mint garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vétsége.

Az ügy 41 éves vád­lott­ja – aki mind­két fenti ügy­nek ter­helt­je - jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van. Vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott az ügyész­ség a vádiratban.