Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés a feleségét leszúró férfi ellen - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a fér­fit, aki csa­lá­di vita során 18 kés­szú­rás­sal ölte meg a feleségét.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az 51 éves vád­lott és fele­sé­ge között a házas­tár­si kap­cso­lat meg­rom­lott, de ennek elle­né­re együtt éltek a Nyír­egy­há­zá­hoz köze­li tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házuk­ban. A férfi 2022. júli­us 28-án, nap­köz­ben alko­holt fogyasz­tott, arra pedig gyógy­szert vett be, majd kony­há­ban vacso­rát főzött magá­nak. Este ért haza a fele­sé­ge, aki fele­lős­ség­re vonta az ita­lo­zás miatt, és azt is kifo­gá­sol­ta, hogy a férje nem mosta el az előző nap hasz­nált kony­ha­kést. A nő a kezé­be vette a 23,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, melyet a vád­lott kika­pott a kezé­ből, majd 18 alka­lom­mal a mell­ka­sán és egyéb test­ré­sze­in meg­szúr­ta a feleségét.

A sérü­lé­sek olyan súlyo­sak vol­tak, hogy a nő a hely­szí­nen meghalt.

A rend­őr­ség más­nap elfog­ta a fér­fit, aki azóta is letar­tóz­ta­tás­ban van. Az ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást tesz, és nem kéri a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor 13 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a bíróság.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.