Főoldal » Archív » Vádemelés a féltékenység miatt késelő férfi ellen - Fotókkal

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki fél­té­keny­ség miatt egy kés­sel meg­szúrt és nya­ká­nál meg­seb­zett egy másik férfit.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a har­minc­ki­lenc éves elkö­ve­tő egy Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen lévő mun­kás­szál­lón lakott barát­nő­jé­vel, akire fél­té­keny volt. Emi­att a vád­lott itta­san már 2019 máju­sá­ban is rátá­madt egy szin­tén ott lakó fér­fi­ra, aki­ről azt gon­dol­ta, kap­cso­la­ta van a barátnőjével.

2019 júni­u­sá­ban egy nap, mikor a vád­lott egész nap ita­lo­zott, fél­té­keny­sé­gé­ben ismét rátá­madt vélt vetély­tár­sá­ra, és köz­ben azt kia­bál­ta, hogy elvág­ja a tor­kát, majd 13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a sér­tett nya­kát meg­vág­ta. Ezt köve­tő­en több­ször a sér­tett felé szúrt, és egy­szer a mell­ka­sán is meg­szúr­ta. Miu­tán a vád­lott a kést az asz­tal lap­já­ba vágta, még ököl­lel is bán­tal­maz­ta a sértettet.

A sér­tett­nek a táma­dás követ­kez­té­ben a nya­kán kelet­ke­zett felü­le­tes vágott seb­zés, a mell­ka­sán egy 7-8 mm-es szúrt seb, vala­mint a hasa több helyen bevér­zett. Ezek könnyű sérü­lés­nek minő­sül­nek, azon­ban a táma­dás alkal­mas volt élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra is.

A letar­tóz­ta­tott férfi ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény öt évtől tizen­öt évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók: