Főoldal » Archív » Vádemelés a felüljáróról dinnyével dobáló fiatalok ellen

Rom­lott dinnyé­vel és kavi­csok­kal dobott meg három jár­mű­vet két fia­tal az M3-as autó­pá­lya vajai felül­já­ró­já­ról, ezért most vádat emelt elle­nük az ügyész­ség.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a tizen­nyolc és tizen­ki­lenc éves fiúk 2018. augusz­tus ele­jén egyik éjjel elha­tá­roz­ták, hogy gép­ko­csi­val kimen­nek az M3-as autó­pá­lya Vaja köze­lé­ben lévő felül­já­ró­já­ra, és kavi­csok­kal meg­ron­gál­nak néhány alat­tuk elhaj­tó jár­mű­vet. Első alka­lom­mal egy kami­on szél­vé­dő­jét repesz­tet­ték be, ami­vel 90.990,- forint kárt okoz­tak. Két nap múlva éjjel újra pró­bál­koz­tak ugyan­ott, ekkor egy sze­mély­gép­ko­csi volt az áldo­zat, amely­nek a szél­vé­dő­je szin­tén betört a kavi­csok­tól,  105.000,- forint kár kelet­ke­zett.

Három nap múlva éjjel ismét meg­je­lent a két fia­tal a felül­já­rón, és egy rom­lott dinnye darab­ja­i­val céloz­tak meg egy kami­ont, amely­nek a pót­ko­csi­ját talál­ták el. Cse­lek­mé­nyük foly­ta­tá­sát a közel­ben figye­lő rend­őrök zavar­ták meg, azon­ban a két fia­tal a rend­őri fel­szó­lí­tás­nak nem enge­del­mes­ke­dett, autó­juk­kal elhaj­tot­tak a hely­szín­ről, így őket rövid idő múlva a laká­su­kon fog­ták el a jár­őrök.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak beis­me­rő val­lo­mást tet­tek, és a kárt is meg­té­rí­te­nék, vál­lal­va a köz­ve­tí­tői eljá­rást, azon­ban az ügyész­ség sze­rint ilyen súlyos bűn­cse­lek­mé­nyek ese­tén elen­ged­he­tet­len a bíró­sá­gi eljá­rás és a bün­te­tés kisza­bá­sa. Ezért a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség arra tett indít­ványt a bíró­ság­nak, hogy fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­ta­kat, sőt a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez saját gép­ko­csi­ját hasz­ná­ló vád­lot­tat tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.

A három rend­be­li köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és két rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­ge miat­ti eljá­rás a Máté­szal­kai Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.