Főoldal » Hírek » Vádemelés a férfi ellen, aki kaszával támadt a rendőrökre- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye -fotókkal

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást a bün­te­tett elő­éle­tű, sza­bol­csi férfi ellen.

2020 novem­be­ré­ben egy agresszív, öngyil­kos­ság­gal fenye­ge­tő­ző férfi miatt hoz­zá­tar­to­zó­ja tett beje­len­tést a rendőrségen.

A vád­irat sze­rint a 27 éves ittas férfi kia­bál­va, több alka­lom­mal meg­ölés­sel fenye­get­te a meg­je­lent rend­őrö­ket, miköz­ben külön­bö­ző tár­gya­kat vett magá­hoz a ház udva­rán. A rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat, hogy fejez­ze be az agresszív maga­tar­tást, ő azon­ban ennek nem tett ele­get, és egy 1,5 méter hosszú­sá­gú fahu­sáng­gal, később pedig egy kaszá­val indult a rend­őrök irá­nyá­ba, miköz­ben tovább fenye­get­te őket.

A rend­őrök ekkor elő­vet­ték szol­gá­la­ti marok­lő­fegy­ve­rü­ket, de a férfi a fegy­ver­hasz­ná­lat­ra vonat­ko­zó ismé­telt figyel­mez­te­tést köve­tő­en dobta csak el a kaszát. 

A rend­őrök ezután testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val meg­bi­lin­csel­ték a fér­fit, aki tovább­ra is ellen­állt, miköz­ben az egyik rend­őrt lábon rúgta.

Az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Nyír­egy­há­zi Járásbíróságon.

Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság ítél­je 6 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra. Mivel a vád­lott a bűn­cse­lek­ményt pró­ba­idő hatá­lya alatt követ­te el, az ügyész­ség a vád­irat­ban arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a koráb­ban kisza­bott 8 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről a fotók a szem­lén készültek.