Főoldal » Hírek » Vádemelés a fesztiválon fosztogató nő ellen - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 42 éves nővel szem­ben, aki egy balas­sa­gyar­ma­ti fesz­ti­vá­lon egy ittas fér­fi­tól ellop­ta mobil­te­le­fon­ját és 800.000 forint kész­pén­zét, ám lebu­kott, ami­kor 24 éves társa meg­pró­bál­ta a tele­font eladni.

2020 augusz­tu­sá­ban a nő egy balas­sa­gyar­ma­ti fesz­ti­vá­lon a haj­na­li órák­ban egy padon alvó, részeg­sé­ge miatt maga­te­he­tet­len fér­fit vett észre. Hogy fel­kelt­se, előbb lábon rúgta, majd mellé ülve lök­dös­ni kezd­te, de a férfi nem rea­gált, így a nő elha­tá­roz­ta, hogy a férfi véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­ja: elvet­te nagy érté­kű mobil­te­le­fon­ját, vala­mint a pénz­tár­cá­ját, amely­ben az okmá­nyok mel­lett 800.000 forint kész­pénz volt.

Más­nap a nő 24 éves társa meg­pró­bál­ta a lopott készü­lé­ket egy szak­üz­let­ben érté­ke­sí­te­ni, ám azon­nal lebu­kott, ugyan­is a sér­tett a bolt­nak addig­ra már jelez­te, hogy ellop­ták a tele­fon­ját, így az eladó a készü­lék azo­no­sí­tá­sa után rög­tön érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a nővel szem­ben kifosz­tás bűn­tet­te, míg társa ellen orgaz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben sza­bad­ság­vesz­tés és elzá­rás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szemben.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.