Főoldal » Hírek » Finnországba szervezett prostituáltakat egy férfi – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett üzlet­sze­rű kerí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re szer­ve­zett be nőket Finnországba. 

A vád­irat sze­rint a pécsi férfi 2020 szep­tem­be­rét meg­elő­ző­en ismer­ke­dett meg egy Finn­or­szág­ban élő cseh állam­pol­gár­sá­gú nővel, aki­vel meg­ál­la­po­dott abban, hogy pros­ti­tu­ál­ta­kat fog kiköz­ve­tí­te­ni Finnországba.

A férfi pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó és kül­föl­di mun­kát kere­ső magyar nőket kere­sett meg, aki­ket tájé­koz­ta­tott a Finn­or­szág­ban végez­he­tő sze­xu­á­lis tevé­keny­ség­ről és arról, hogy a bevé­te­lük 30%-ért cse­ré­be az ezen tevé­keny­ség­hez kap­cso­ló­dó fel­ada­to­kat egy Finn­or­szág­ban élő sze­mély fogja elvé­gez­ni. A férfi a nők­nek Finn­or­szág­ba tör­té­nő beuta­zá­suk­hoz meg­hí­vó leve­let szer­zett be, majd kiköz­ve­tí­tet­te őket a cseh nőnek.

A pros­ti­tu­ál­tak ezt köve­tő­en fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a tevé­keny­sé­get irá­nyí­tó cseh nővel, és meg­ál­la­pod­tak vele abban, hogy a nő a kiuta­zá­su­kat köve­tő­en keze­li az inter­ne­tes olda­la­kon köz­zé­tett hir­de­té­se­i­ket, kifi­ze­ti nekik a tömeg­köz­le­ke­dé­si  menet­je­gyü­ket, továb­bá a hir­de­tés­re jelent­ke­ző fér­fi­ak­kal meg­be­szé­li a talál­ko­zó­kat, ami­ért cse­ré­be a pros­ti­tu­ál­tak bevé­te­lük 30%-át adták át a nőnek.

A vád­lott és a cseh nő ezt köve­tő­en meg­egyez­tek abban, hogy a magyar férfi a pros­ti­tu­ál­tak bevé­te­lé­nek 5%-át kapja meg a köz­ve­tí­té­sért cserébe.

A férfi hét magyar nőt szer­ve­zett be pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re, mely tevé­keny­ség­ből közel 3 mil­lió forint bevé­tel­re tett szert. A cseh nővel szem­ben ezen bűn­cse­lek­mény miatt Finn­or­szág­ban folyik büntetőeljárás.

A férfi cse­lek­mé­nye az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2 – 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.