Főoldal » Archív » Vádemelés a gázszerelők megvesztegetése miatt

Vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség két gáz­sze­re­lőt és egy fogyasz­tót, aki a sze­re­lők­nek 16.000 forin­tot fize­tett azért, hogy a bolt­ja gáz­szol­gál­ta­tá­sát ne kap­csol­ják ki.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a két gáz­sze­re­lő egy sza­bol­csi kft. alkal­ma­zá­sá­ban állt. Ez a kft. a gáz­szol­gál­ta­tó meg­bí­zá­sá­ból végez­te a díj­hát­ra­lé­kos fogyasz­tók­nál a gáz­óra lesze­re­lé­sét, a szol­gál­ta­tás meg­szün­te­té­sét.

2018. május 3. nap­ján a két sze­re­lő meg­je­lent az egyik sza­bol­csi köz­ség vegyes­bolt­já­nál, mert az üzlet­nek 60 napon túli gáz­díj­tar­to­zá­sa állt fenn. Közöl­ték a bolt­ve­ze­tő­vel, hogy a gáz­órát le fog­ják sze­rel­ni, aki viszont arra hivat­ko­zott, hogy előző nap befi­zet­te a tar­to­zá­sát. Beszél­ge­tés köz­ben a két sze­re­lő azt aján­lot­ta a bol­tos­nak, hogy ha ad nekik 16.000 forin­tot, akkor pár napig még nem sze­re­lik le a gáz­órát, ez alatt ren­dez­he­ti az elma­radt gáz­dí­jat. A bol­tos ebbe bele­egye­zett, a pénzt átad­ta a vád­lot­tak­nak, akik ennek hatá­sá­ra olyan jegy­ző­köny­vet vet­tek fel, misze­rint az üzle­tet zárva talál­ták, és így a mun­kát nem tud­ták elvé­gez­ni.

A két gáz­sze­re­lő a vád­irat sze­rint vesz­te­ge­tés bűn­tet­tét követ­te el, hiszen pénzt fogad­tak el azért, hogy köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve ne sze­rel­jék le a gáz­órát. Szin­tén vesz­te­ge­tés bűn­tet­tét követ­te el a bolt veze­tő­je is, mert fize­tett a sze­re­lők­nek mind­ezért.

Az ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bíró­ság­nak. Amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lot­tak beis­me­rő val­lo­mást ten­né­nek, a gáz­sze­re­lők ese­té­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést, a bolt­ve­ze­tő ese­té­ben pedig 1 év bör­tön­bün­te­tést tart indo­kolt­nak az ügyész­ség azzal, hogy ennek vég­re­haj­tá­sa fel is füg­geszt­he­tő. Ter­mé­sze­te­sen a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett 16.000 forin­tot a vád­lot­tak nem tart­hat­ják meg, arra vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott az ügyész­ség.