Főoldal » Hírek » Vádemelés a győri kettős emberölési kísérlet ügyében - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészég sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolj azt a nőt, aki idén janu­ár­ban mély, vágott sebe­ket ejtett mind a volt férje, mind az annak tár­sa­sá­gá­ban lévő nő nya­kán egy tapé­ta­vá­gó szikével.

A vád sze­rint a nő a cse­lek­mény nap­ján fel­hív­ta a volt fér­jét és meg­kér­te arra, hogy köl­töz­zön vissza hozzá. Mivel a férfi erre a kérés­re nemet mon­dott, és a továb­bi hívá­sok­ra sem rea­gált, a nő gáz­sprayt és tapé­ta­vá­gó szi­két magá­hoz véve keres­te fel a volt fér­jét, akit egy másik nő tár­sa­sá­gá­ban talált.

Az ajtó­ban állva elő­ször gázspray-vel pró­bál­ta lefúj­ni a volt fér­jét, de az esz­közt a férfi elvet­te tőle, ezért kibo­rí­tot­ta a tás­ká­ját, magá­hoz vette a szi­két, annak pen­gé­jét maxi­má­lis állás­ba kitol­ta, belé­pett a házba és elő­ször a volt férje arcán ejtett egy vágott sérü­lést, majd a másik nőhöz lépve a nő nya­kán, lábán és keze­in. Ezután újra a volt fér­jé­hez for­dult, őt is meg­vág­ta a nya­kán és a kezén. A fér­fi­nak ezt köve­tő­en sike­rült elven­ni a nőtől a szi­két, amit átdo­bott a szom­széd telekre.

A men­tő­ket a volt férj hívta fel, ekkor­ra a másik nőnek sike­rült kime­ne­kül­ni a ház­ból. Őt más­nap reg­gel sok­kos álla­pot­ban talál­ták meg a rend­őrök Győrben.

Az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban van, vele szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A vég­le­ges dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meghozni.