Főoldal » Archív » Vádemelés a hajtó elleni 1996-os emberölési kísérlet ügyében - FOTÓKKAL

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­buj­tó­ként előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat P. Tamás ellen.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, egy 51 éves férfi az 1990-es évek köze­pé­től egy olyan, mint­egy 15-20 főből álló cso­por­tot szer­ve­zett maga köré, ame­lyet ő irá­nyí­tott és a tagok­nak az volt a fel­ada­tuk, hogy vég­re­hajt­sák az uta­sí­tá­sa­it. A férfi meg­ölet­te egy rivá­li­sát, amely miatt nyo­mo­zás indult, és ebben tanú­ként hall­gat­tak ki egy – az üge­tőn haj­tó­ként dol­go­zó – fér­fit, a sér­tet­tet. A férfi a tanú­ki­hall­ga­tá­sát köve­tő­en, a folyo­són emlí­tést tett a rend­őrök­nek arról, hogy az ember­ölés hát­te­ré­ben sze­rin­te P. Tamás áll­hat. A vád­lott tudo­mást szer­zett arról, hogy a sér­tett ter­he­lő ada­tot közölt róla, és elha­tá­roz­ta, hogy az álta­la besú­gó­nak, ,,vam­zer­nek” tar­tott fér­fit meg­öle­ti.

P. Tamás 1996 novem­be­ré­nek ele­jén rávett egy másik fér­fit, hogy végez­ze el az ölési cse­lek­ményt. A meg­bí­zott az elkö­ve­tés­be öt továb­bi tár­sát – köz­tük test­vé­re­it is – bevon­ta, vala­mint beszer­zett egy golyós pus­kát a vég­re­haj­tás­hoz. A fegy­vert a VIII. kerü­let, Fiu­mei úti teme­tő­ben rej­tet­te el az elkö­ve­tés előtt, mivel a sír­kert fala hatá­ros az üge­tő­pá­lyá­val, és azon átmász­va egy épü­let tete­jé­ről ter­vez­te a lövé­sek leadá­sát. A férfi – akit ezért a cse­lek­mé­nyé­ért idő­köz­ben már jog­erő­sen elítél­tek – 1996. novem­ber 13-án, az esti órák­ban a fegy­ver­rel 4 lövést adott le a pályán tar­tóz­ko­dó sér­tett­re, akit 3 golyó el is talált, az éle­tét csak a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg. A férfi tár­sai a szál­lí­tás­ban, a mene­kü­lés biz­to­sí­tá­sá­ban, vala­mint a hely­szín­re érke­ző rend­őrök figye­lem­mel kísé­ré­sé­ben vet­tek részt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség P. Tamás ellen fel­buj­tó­ként előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

Jelen ügy­ben a vád­eme­lés­nek nem volt eljá­rá­si aka­dá­lya, és nem merült fel per­újí­tás indo­kolt­sá­ga, figye­lem­mel Leg­fel­sőbb Bíró­ság­nak az élet és a testi épség védel­mé­ről szóló 3/2013 Bün­te­tő Jog­egy­sé­gi Hatá­ro­za­ta II/6. pont­já­ra, amely sze­rint a több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te csak azo­nos tet­tes­hez kap­cso­lód­va ered­mé­nyez tör­vé­nyi egy­sé­get a részes, így a fel­buj­tó tekin­te­té­ben is.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett fény­ké­pek itt érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-rendorseg-lezarta-a-hajto-elleni-1996-os