Főoldal » Archív » Vádemelés a halállal végződött badacsonyi bántalmazás ügyében

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a 2018 szep­tem­be­ré­ben, Bada­csony­ban tör­tént, és a sér­tett halá­lá­val vég­ző­dő bán­tal­ma­zás két elkö­ve­tő­jé­vel szemben. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, mun­ká­juk miatt Ábra­hám­he­gyen elszál­lá­solt férfi egy szü­le­tés­na­pi ünnep­lést köve­tő­en úgy dön­tött, hogy tovább foly­tat­ja a szó­ra­ko­zást, s ezért 2018. szep­tem­ber 8-án, éjfél után sze­mély­gép­ko­csi­val Bada­csony­ba men­tek. A gép­ko­csit az egyik ittas vád­lott vezette.

A vád­lot­tak a jár­mű­vel Bada­csony köz­pont­já­ba men­tek, ahol sza­bály­ta­la­nul haj­tot­tak be az egyik par­ko­ló­ba. A sér­tett férfi három isme­rő­sé­vel éppen a par­ko­ló­ban gya­lo­golt, s míg tár­sai kitér­tek a gép­ko­csi elől, a sér­tett az autó­val szem­ben meg­állt, amely így nem tudott tovább­ha­lad­ni. A vád­lot­tak ekkor kiszáll­tak a jár­mű­ből, és a sér­tet­tet, aki maga is ittas volt, több­ször ököl­lel arcon ütöt­ték. A sér­tett nem véde­ke­zett, csu­pán azt kér­dez­te táma­dó­i­tól, hogy „Üthet­tek, de mire jó ez, mit tet­tem?”. A vád­lot­tak ezt köve­tő­en abba­hagy­ták a bán­tal­ma­zást, sőt egyi­kük még ital­lal is kínál­ta volna a sér­tet­tet, aki azon­ban isme­rő­sei után indult. A másik elkö­ve­tő ekkor köte­ked­ve ráki­a­bált, amely szó­vál­tás­hoz és a férfi újabb bán­tal­ma­zá­sá­hoz vezetett.

A sér­tett tár­sa­sá­gá­ban lévő nő a vád­lot­ta­kat nyug­tat­va pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a továb­bi vere­ke­dést, a sér­tett­nek pedig szólt, hogy üljön be az autó­juk­ba, aki azon­ban csak eltá­vo­lo­dott, és az út túlsó olda­lá­ra ment. Az egyik elkö­ve­tő fel­fi­gyelt rá, s ahe­lyett, hogy tár­sá­val távo­zott volna, mind­ket­ten a sér­tett­re támad­tak, arcon, fejen ütöt­ték, majd a már föl­dön fekvő fér­fit több­ször meg­rúg­ták, aki az éle­tét vesz­tet­te. Halá­lá­nak bekö­vet­ke­zé­sé­hez a ter­mé­sze­tes ere­de­tű meg­be­te­ge­dé­sei mel­lett a bán­tal­ma­zás­sal össze­füg­gés­ben kiala­kult stressz­hely­zet is hozzájárult.

A vád­lot­tak a sér­tett segít­sé­gé­re siető embe­re­ket látva fel­hagy­tak az esz­mé­let­len, élet­je­le­ket nem muta­tó férfi bán­tal­ma­zá­sá­val, és autó­juk­hoz futot­tak, hogy elme­ne­kül­je­nek.  Mene­kü­lé­sük során a hely­szín­re érke­zők pró­bál­ták őket vissza­tar­ta­ni, amely­ből dula­ko­dás ala­kult ki, s mely­nek során a gép­ko­csit veze­tő vád­lott egy gáz­pisz­tolyt is elő­vett, de azzal meg­hi­bá­so­dá­sa miatt lövést lead­ni nem tudott. A vád­lott ekkor kito­la­tott a par­ko­ló­ból, majd a gép­ko­csi­val az út mel­let­ti árok­ba csa­pód­va állt meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban az elkö­ve­tők­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.