Főoldal » Hírek » Vádemelés a haragosát elgázoló férfi ellen - videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a huszon­éves fér­fit, aki gép­ko­csi­já­val elütöt­te hara­go­sát.

 A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott rég­óta isme­rő­se egy hely­bé­li nőnek, aki viszont 2021 ele­jén élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett a sér­tet­tel. A vád­lott ezt nem nézte jó szem­mel, inter­ne­ten több­ször írt a nőnek, őt talál­ko­zók­ra hívta. A vád­lott köze­le­dé­sét nem vette jó néven a sér­tett, aki pró­bál­ta meg­be­szél­ni a konf­lik­tust, de nem járt ered­ménnyel.

2021. már­ci­us 23-án este a vád­lott és a sér­tett megint inter­ne­ten beszél­get­tek és elha­tá­roz­ták, hogy más­nap 13 óra­kor talál­koz­nak a sza­bol­csi tele­pü­lés köz­pon­ti helyén, ahol a vitá­ju­kat „lebo­xol­ják”. A meg­be­szélt idő­pont előtt a sér­tett gya­log indult a hely­szín­re, amit tuda­tott a vád­lot­tal is, aki viszont gép­ko­csi­val tar­tott oda. Ahogy a vád­lott meg­lát­ta az út szé­lén sétá­ló sér­tet­tet, gép­ko­csi­já­val 60-65 km/h sebes­ség­re gyor­sí­tott, majd a kor­mányt a sér­tett irá­nyá­ba for­dí­tot­ta, így akar­ta őt elüt­ni. A sér­tett a gép­ko­csi hang­já­ra fel­fi­gyelt, meg­for­dult, el is ugrott a jármű elől, de ennek elle­né­re az a bal lábát elér­te. A sér­tett élete a vélet­le­nen múlott, a vád­lott szán­dé­ka arra irá­nyult, hogy meg­öl­je őt.

A gázo­lás után a vád­lott a hely­szí­nen maradt, de nem nyúj­tott segít­sé­get a sér­tett­nek, hanem azt kia­bál­ta neki, hogy „Mond­tam, hogy úgy is meg­halsz!” A sér­tett sérü­lé­sei nyolc napon belül gyó­gyul­tak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­té­vel vádol­ja a fér­fit, és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást tesz, és nem kéri a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor a bíró­ság öt év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, öt évre tilt­sa el a köz­ügyek­től, illet­ve a jár­mű­ve­ze­tés­től is.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.

A mel­lé­kelt vide­ón a tér­fi­gye­lő kame­rák által a gázo­lás­ról készí­tett fel­vé­tel lát­ha­tó.