Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a helyközi autóbuszt ittasan elkötő férfi ellen

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves kazá­ri lakos ellen, aki tavaly nyár végén fel­tört egy par­ko­ló buszt, majd azzal ittas álla­pot­ban haza közlekedett.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2018. augusz­tus 27-én – ita­lo­zást köve­tő­en – éjjel fél 2 körül Mát­ra­sze­lén meg­lát­ta az út mel­lett par­ko­ló hely­kö­zi autó­buszt. A busz első ajta­já­nak üve­gét egy zsa­lu­kő­vel szán­dé­ko­san betör­te, majd az autó­busz­ba beha­tolt, azért, hogy azzal a Mát­ra­sze­lé­ről Kazár­ra menjen.

A veze­tő­fül­ké­be bejut­va a vál­tó­pénzt tar­tal­ma­zó pénz­tá­ro­ló kasszá­ból 1.500,-  Ft érté­kű fém apró­pénzt eltu­laj­do­ní­tott, ezt köve­tő­en a gép­jár­mű­ben hagyott indí­tó­kulccsal az autó­buszt bein­dí­tot­ta és ittas álla­pot­ban elin­dult Kazár irányába.

A buszt 6 kilo­mé­te­ren át köz­úton vezet­te, végül mint­egy fél óra után az őt üldö­ző rend­őr­jár­őr gép­jár­mű­vé­nek jel­zé­sé­re Kazá­ron állt csak meg. A cse­lek­ményt köve­tő­en elvég­zett vér­al­ko­hol vizs­gá­lat nála súlyos fokú ittas­sá­got muta­tott ki.

A vád­lot­tól lefog­lal­ták a busz­ból eltu­laj­do­ní­tott vál­tó­pénzt, a busz­tár­sa­ság­nak oko­zott 234.000 Ft ron­gá­lá­si kár azon­ban jelen­leg is fennáll.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső fér­fi­vel szem­ben jármű önké­nyes elvé­te­le, ittas jár­mű­ve­ze­tés, ron­gá­lás és lopás miatt emelt vádat.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét a koráb­bi sza­bad­ság­vesz­té­sé­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sa alatt követ­te el. Vele szem­ben ezért hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás az ügyé­szi indít­vány, azzal hogy a jelen bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsát­ha­tó, és a koráb­bi bün­te­té­sét is le kell töltenie.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz majd döntést.