Főoldal » Archív » Vádemelés a „herbált” áruló nővel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di nővel szem­ben, aki 2016 októ­be­ré­ben pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tott a laká­sá­ban, vala­mint más­nak ilyen anya­got adott át.

Az elkö­ve­tő 2016. októ­ber 20-án, Sze­ge­den, a laká­sán, több sze­mély­nek „her­bált” érté­ke­sí­tett, ada­gon­ként 2000,-Ft-ért. A vevő­ket a vásár­lást köve­tő­en néhány per­cen belül a rend­őrök az utcán ellen­őriz­ték és a pszi­cho­ak­tív anya­got lefog­lal­ták, majd a ház­ku­ta­tás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott a laká­sán tizen­nyolc cso­mag „her­bált” és más pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tott, ame­lyek össz­mennyi­sé­ge nem érte el a cse­kély mennyi­ség felső határát.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tőt új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, vele szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­s­át­ra tett indít­ványt. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.