Főoldal » Archív » Vádemelés a hódmezővásárhelyi kettős gyilkosság ügyében

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik tavaly május­ban több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölést meg­va­ló­sít­va oltot­ták ki a nő idős szü­le­i­nek éle­tét.

A vád­irat sze­rint a nő évek óta gon­doz­ta a 78 éves édes­any­ját, ille­tő­leg a 86 éves édes­ap­ját, akik beteg­sé­ge­ik­nél fogva rész­ben ágy­hoz kötöt­ten éltek, rész­ben pedig nehe­zen mozog­tak és állan­dó ápo­lást igé­nyel­tek. A nő a tava­lyi év ele­jé­től fogva egyre nehe­zeb­ben visel­te a gon­do­zás­sal járó ter­he­ket és a koráb­bi alko­hol­fo­gyasz­tá­sa is rend­sze­res­sé vált, főleg azt köve­tő­en, hogy élet­tár­sa jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből sza­ba­dul­va a szü­lők­kel közö­sen lakott ingat­lan mel­lék­épü­le­té­be köl­tö­zött.

A nő több­ször is panasz­ko­dott élet­tár­sá­nak, szü­lei gon­do­zá­sát csics­káz­ta­tás­nak nevez­te, amin a férfi fel­ide­ge­sí­tet­te magát és meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a szü­lő­ket meg­ölik. Tavaly május 24. nap­ján egész nap mind­ket­ten nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak, majd este 9 óra körül a nő egy ürüggyel kicsal­ta édes­ap­ját a kony­há­ba, ahol a nehe­zen járó sér­tet­tet a férfi egy kis­bal­tá­val hátul­ról leütöt­te, majd a föld­re kerül­ve még leg­alább tizen­há­rom­szor fejen ütöt­te. Édes­ap­ja bán­tal­ma­zá­sa alatt a nő a sér­tett nya­kát szo­rí­tot­ta le véde­ke­zé­sét leküz­den­dő. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben néhány per­cen belül az éle­tét vesz­tet­te. A kony­há­ból kiszű­rő­dő han­go­kat hall­va a nő ágy­hoz kötött édes­any­ja kia­bál­ni kez­dett, amire a férfi a szo­bá­ba lépve őt leg­alább hét alka­lom­mal nagy erő­vel a bal­tá­val fejen ütöt­te.

A sér­tet­tek halá­lá­nak beáll­tát köve­tő­en a vád­lot­tak eltu­laj­do­ní­tot­tak 80.000 forint kész­pénzt, majd elha­tá­roz­ták, hogy a házat fel­rob­bant­ják. Ennek érde­ké­ben kinyi­tot­ták a kony­há­ban levő gáz­pa­lac­kot, meg­gyúj­tot­ták, azon­ban a rob­ba­nás­hoz szük­sé­ges mennyi­sé­gű gáz már nem volt a palack­ban, csak kisebb tűz kelet­ke­zett. Ezután a vád­lot­tak a ruhá­ju­kat eléget­ték és a város­ba indul­tak szó­ra­koz­ni, majd miu­tán más­nap haj­nal­ban a házba vissza­ér­tek, ész­lel­ték, hogy az nem égett le. Ekkor a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak eltün­te­té­se érde­ké­ben ágy­ne­mű­ket, kony­ha­ru­há­kat dobál­tak a nő apjá­nak holt­tes­té­re, majd azt meg­gyúj­tot­ták. Rövid­del ezután, már a reg­ge­li órák­ban a szom­szé­dok az ingat­lan­ból gomoly­gó füs­töt ész­lel­ve érte­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat, akik a tűz elol­tá­sát köve­tő­en a lakás­ban levő holt­tes­te­ket meg­ta­lál­ták, a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­ték.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­ta­kat több ember sérel­mé­re, külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, továb­bá kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.