Főoldal » Archív » Vádemelés a Hungária Értékpapír Zrt. működését érintő bűnügyben

A Pest Megyei Főügyész­ség a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda gyors és ered­mé­nyes nyo­mo­zá­sá­nak befe­je­zé­sét köve­tő­en külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a ceg­lé­di szék­he­lyű befek­te­té­si és érték­pa­pír keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cég tulaj­do­no­sa­i­val, veze­tő és más alkal­ma­zott­ja­i­val szem­ben. A hat vád­lott közül hár­man bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként követ­ték el a bűncselekményeket.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye