Főoldal » Hírek » Vádemelés a III. kerületi emberölés ügyében, a Fővárosi Főügyészség kényszergyógykezelést indítványoz

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a nő ellen, aki a vád­irat sze­rint tavaly szil­vesz­ter­kor meg­öl­te édes­any­ját. A vád­ha­tó­ság a köte­le­ző tör­vé­nyi elő­írás­ra figye­lem­mel a nő kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét indítványozza.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 62 éves nő -, fia­tal­ko­rá­tól kezd­ve pszi­chi­át­ri­ai gyógy­ke­ze­lés alatt állt, az édes­any­já­val élt együtt egy III. kerü­le­ti lakás­ban. Anya­gi és egyéb nehéz­sé­ge­ik miatt azt ter­vez­ték, hogy elköl­töz­nek, erre azon­ban nem került sor, egész­sé­gi álla­po­tuk meg­rom­lott. A vád­lott az előb­bi körül­mé­nyek miat­ti elke­se­re­dett álla­po­tá­ban 2020. decem­ber 31-én a haj­na­li órák­ban kiol­tot­ta édes­any­ja éle­tét. A nő a tet­té­ről más­nap beszá­molt szom­szé­da­i­nak, akik kihív­ták a rendőrséget.

A nő ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügy­ben kiren­delt igaz­ság­ügyi elme­or­vos szak­ér­tő véle­mé­nye alap­ján a ter­helt – kóros elme­ál­la­po­ta miatt – nem büntethető.

Erre figye­lem­mel a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság, a vád­lott fel­men­té­se mel­lett ren­del­je el kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét, amely egy hatá­ro­zat­lan ideig tartó bün­te­tő­jo­gi intézkedés.

A vád­lott jelen­leg elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt áll.